หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ผู้ได้รับรางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2556
5 ก.ย. 2556
ประมวลภาพพิธีมอบรางวัล "บรรษัทภิบาลดีเด่น (ภาคเหนือ)" ประจำปี 2556
3 ก.ย. 2556
สรุปรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า พลเอก เสถียร เพิ่มทองอินทร์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม ร่ำรวยผิดปกติ
2 ก.ย. 2556
แนวคิดและเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment) หน่วยงานภาครัฐ
29 ส.ค. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินฯ ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
29 ส.ค. 2556
ประกาศผลการตัดสินผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในการประกวดการพูด ประจำปี 2556
29 ส.ค. 2556
ประกาศผลการตัดสินการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปี 2556
27 ส.ค. 2556
การประกาศผลการตัดสินโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2556
27 ส.ค. 2556
การประกาศผลการตัดสินโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2556
27 ส.ค. 2556
ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
23 ส.ค. 2556
พิธีวางศิลาฤกษ์พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
20 ส.ค. 2556
ป.ป.ช.จัดประชุมหารือแนวทางการนำระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปสู่การปฏิบัติ
19 ส.ค. 2556
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประชุมซักซ้อมประเด็นปัญหาการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด เพื่อให้ได้คนดีมาทำหน้าที่อย่างเหมาะสม
19 ส.ค. 2556
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการเสริมสร้างการพัฒนานโยบายที่ดีของท้องถิ่น สำหรับกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเทศบาล"
16 ส.ค. 2556
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่อง รายชื่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนส่งผู้แทนเพื่อคัดเลือกกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดอ่างทอง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง
16 ส.ค. 2556
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รายชื่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนส่งผู้แทนเพื่อคัดเลือกกรรมการสรรหาฯ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี
15 ส.ค. 2556
link เผยแพร่ เรื่อง ราคากลาง
14 ส.ค. 2556
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ในโครงการกองทุนการศึกษา
14 ส.ค. 2556
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือในกิจการลูกเสือเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
14 ส.ค. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมงานวันครบรอบ 10 ปี บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
14 ส.ค. 2556

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [73] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>