หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ถ่ายทอดสดสัมมนา เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการจัดทำและแสดงบัญชีรับจ่ายของโครงการฯ” ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 8.30 - 16.30 น. (19/08/2557) (ช่วงเช้า)
19 ส.ค. 2557
ถ่ายทอดสดสัมมนา เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการจัดทำและแสดงบัญชีรับจ่ายของโครงการฯ” ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 8.30 - 16.30 น. (19/08/2557) (ช่วงบ่าย)
19 ส.ค. 2557
PowerPoint มาตรการกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) (ศ.ดร. ภักดี โพธศิริ กรรมการ ป.ป.ช.)
19 ส.ค. 2557
PowerPoint เรื่องหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ (กรมบัญชีกลาง)
19 ส.ค. 2557
PowerPoint เรื่องหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา (สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ)
19 ส.ค. 2557
PowerPoint เรื่อง แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์การแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหนวยงานของรัฐ (นายวิโรจน์ ฆ้องวงศ์ นักกฏหมาย ป.ป.ช.)
19 ส.ค. 2557
ถ่ายทอดสดสัมมนาเรื่อง "แนวทางปฎิบัติของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง" วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้องประชุมนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ)
15 ส.ค. 2557
ประกาศรายชื่อกระทรวง กรม ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่องแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ วันที่ 20 สิงหาคม 2557
7 ส.ค. 2557
ประกาศรายชื่อหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่องแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ วันที่ 20 สิงหาคม 2557
7 ส.ค. 2557
ประกาศรายชื่อหน่วยงานพิเศษ ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่องแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ วันที่ 20 สิงหาคม 2557
7 ส.ค. 2557
ประกาศรายชื่อหน่วยงานเครือ ปตท. ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการจัดทำและแสดงบัญชีการรับจ่ายของโครงการฯ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 (โปรดจำลำดับที่ตามประกาศเพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน)
6 ส.ค. 2557
ประกาศรายชื่อหน่วยงานมหาวิทยาลัยผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการจัดทำและแสดงบัญชีการรับจ่ายของโครงการฯ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 (โปรดจำลำดับที่ตามประกาศเพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน)
6 ส.ค. 2557
ประกาศรายชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการจัดทำและแสดงบัญชีการรับจ่ายของโครงการฯ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 (โปรดจำลำดับที่ตามประกาศเพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน)
6 ส.ค. 2557
แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางปฎิบัติการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันอังคารที่ื 17 ธันวาคม 2556
11 ธ.ค. 2556
หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันอังคาร ที่ 17 ธันวาคม 2556
11 ธ.ค. 2556
คู่มือ แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ฉบับปรับปรุง)
3 ธ.ค. 2556
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับแก้ไขพิ่มเติม) (รวมฉบับที่ ๑,๒,๓,๔)
22 พ.ย. 2556
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
22 ต.ค. 2556
หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 128 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556
9 ก.ย. 2556
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีวงเงินเกินกว่า 100,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
21 ส.ค. 2556
link เผยแพร่ เรื่อง ราคากลาง
14 ส.ค. 2556

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 ถัดไป>>
©ลิขสิทธิ์ 2555 ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 หรือ ตู้ ปณ. 100 เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ : 0 2528 4800 ต่อ 4232, 4234    E-mail : ppsc@nacc.go.th