แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.
หน้าหลัก >> ดาวน์โหลดเอกสาร ITA
ดาวน์โหลดเอกสาร ITA

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงโครงการ ITA ปี พ.ศ. 2561 ฉบับคู่มือที่ใช้ประกอบการประชุมเฉพาะ ในวันที่ 27-28 กันยายน 2560
26 ก.ย. 2560
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมินโครงการ ITA วันที่ 27-28 กันยายน 2560 โดยนายประหยัด พวงจำปา (รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.)
26 ก.ย. 2560
เอกสารการประชุมชี้แจงการประเมินโครงการ ITA วันที่ 27-28 กันยายน 2560 โดยนางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ (หัวหน้าศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ)
26 ก.ย. 2560
แบบกรอกรายชื่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน สำหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (External) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
26 ก.ย. 2560
แบบกรอกรายชื่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน สำหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
26 ก.ย. 2560
ระเบียบวิธีการประเมินและการปฏิบัติของที่ปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
20 ก.ค. 2560
โปรแกรมคำนวณคะแนน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สำหรับที่ปรึกษาผู้ดำเนินการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
20 ก.ค. 2560
เอกสารแนบท้ายคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับที่ปรึกษา ผู้ดำเนินการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
20 ก.ค. 2560
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงกรอบการประเมิน ITA และมาตรฐานการประเมินให้กับที่ปรึกษา วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 (คุณชนิดา อาคมวัฒนะ)
18 ก.ค. 2560
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงกรอบการประเมิน ITA และมาตรฐานการประเมินให้กับที่ปรึกษา วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 (ท่านรองฯ ประหยัด พวงจำปา)
18 ก.ค. 2560
เอกสารประกอบการ Conference ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด (4 ก.ค 2560)
4 ก.ค. 2560
แบบฟอร์มอุทธรณ์ รอบที่ 2 ITA60
4 ก.ค. 2560
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
9 พ.ค. 2560
สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphicsประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
8 พ.ค. 2560
แบบฟอร์มการจัดเตรียมรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด
30 ธ.ค. 2559
แบบฟอร์มการกรอกรายชื่อผู้ประสานงาน การประเมินโครงการ ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2650
30 ธ.ค. 2559
แบบฟอร์มการจัดเตรียมรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด
30 ธ.ค. 2559
กำหนดการประชุมชี้แจง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
30 ธ.ค. 2559
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
30 ธ.ค. 2559
ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
30 ธ.ค. 2559
แจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด (Integrity and Transparency Assessment : ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
30 ธ.ค. 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 ถัดไป>>