หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ข่าว/บทความทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

   ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ

บรรยากาศ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2558 จ.นครนายก (12 มิ.ย. 2558)
บรรยากาศ โครงการสื่อมวลชนสัญจร "ประสานพลังการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายต้านการทุจริตในระดับจังหวัด" 4 ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก (12 มิ.ย. 2558)
ภาพบรรยากาศการร่วมงาน ประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง" วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร (8 มิ.ย. 2558)
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560) (8 ม.ค. 2558)
เอกสาร Power Point การบรรยายของวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการการแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 2 สู่การปฏิบัติของ ศปท. (7 มี.ค. 2557)
สรุปผลการจัดงานนิทรรศการและการสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 1 (พ.ศ. 2551-2555) ในหัวหข้อ "รวมพลังเดินหน้า ฝ่าวิกฤตคอร์รัปชั่น" เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร (12 ก.ค. 2555)
ผลงานด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (22 มิ.ย. 2554)
สรุปผลการสัมมนาทบทวนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (22 มิ.ย. 2554)
รายงานการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ตุลาคม 2551 - กันยายน 2552) (17 ธ.ค. 2552)
แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (20 พ.ย. 2552)
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (17 พ.ย. 2552)
บทสรุปยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (13 พ.ย. 2552)
PowerPoint การนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (13 พ.ย. 2552)
สรุปผลการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2551 ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ (13 พ.ย. 2552)
หนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/7022 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2551) (13 พ.ย. 2552)
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการ ประสานการขับเคลื่อนและติดตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (13 พ.ย. 2552)
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน (13 พ.ย. 2552)
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคเอกชน (13 พ.ย. 2552)
รายงานการดำเนินการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (มิถุนายน - กันยายน 2551) (13 พ.ย. 2552)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2]