หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว (26 ก.ย. 2560)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต (26 ก.ย. 2560)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต (26 ก.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เช้า) และอาหารกลางวัน ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ช. (26 ก.ย. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (26 ก.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(รักษาความปลอดภัยฯ) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชร (26 ก.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ทำความสะอาดฯ) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชร (26 ก.ย. 2560)
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ (26 ก.ย. 2560)
ราคากลางโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (2556-2560) ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) (26 ก.ย. 2560)
ราคากลางโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (2556-2560) ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) (26 ก.ย. 2560)
ประกาศราคากลาง รักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา (26 ก.ย. 2560)
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา (26 ก.ย. 2560)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย (26 ก.ย. 2560)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย (26 ก.ย. 2560)
ราคากลางการจัดจ้างอาหารเย็นงานประกาศเจตนารมณ์ภาครัฐและเอกชน ในการป้องกันการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐ ตามมาตรา 123/5 (26 ก.ย. 2560)
ประกาศเรื่อง การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี (26 ก.ย. 2560)
การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว (25 ก.ย. 2560)
การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว (25 ก.ย. 2560)
การเปิดเผยราคากลางจัดจ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (25 ก.ย. 2560)
จ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตและการพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชน ประจำปี พ.ศ.2560 กิจกรรมการแถลงข่าว (25 ก.ย. 2560)
ประกาศราคากลาง เช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา (25 ก.ย. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ถัดไป>>