หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

link เผยแพร่ เรื่อง ราคากลาง
14 ส.ค. 2556
เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับจ่ายของโครงการฯ
2 ส.ค. 2556
(รายชื่อแนบหน่วยงานของรัฐ) ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง แนวกทางการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์กาารเปิดเผยราคากลางการคำนวณราคากลาง และการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการฯ
25 ก.ค. 2556
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขยายระยะเวลาการบังคับสัญญาซึ่งมีมูลค่า 2,000,000 บาทขึ้นไป ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
2 ก.ค. 2556
ตัวชี้วัดระดับองค์กร ที่ 7.5.1 (สำหรับสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด)
28 มิ.ย. 2556
คำอธิบายการติดตั้งโปรแกรม กรณีที่คู่สัญญาไม่มีเลขคุมสัญญาในระบบ e-GP
6 มิ.ย. 2556
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว962 ลงวันที่ 10 เมษายน 2555 เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายฯ
31 พ.ค. 2556
(สำหรับเอกชนคู่สัญญา) เรื่อง ขั้นตอนการตรวจสอบเลขคุมสัญญา
27 พ.ค. 2556
(สำหรับเอกชนคู่สัญญา) ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแก้ไขข้อขัดข้องในการยื่นแบบ บช.๑
23 พ.ค. 2556
(สำหรับเอกชนคู่สัญญา) วิธีการขอ User name และ Password และการยื่นแบบ บช. ๑ ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร
8 พ.ค. 2556
(สำหรับหน่วยงานของรัฐ) วิธีการบันทึกข้อมูลคู่สัญญา กรณีที่หน่วยงานของรัฐทำสัญญาในระบบ e-GP ระยะที่ 1
26 เม.ย. 2556
(สำหรับหน่วยงานของรัฐ) ตัวอย่างข้อกำหนดเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐจะต้องกำหนดไว้ในขอบเขตงานหรือประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
23 เม.ย. 2556
(สำหรับหน่วยของรัฐ) ร่างแนวทางการดำเนินการประกาศราคากลาง และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง
4 เม.ย. 2556
(สำหรับหน่วยของรัฐ) วิธีการขอรับรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username and Password) เพื่อเข้าใช้ระบบบันทึกข้อมูลคู่สัญญา
3 เม.ย. 2556
เอกสารประกอบ โครงการสัมมนา เรื่อง การจัดทำและแสดงบัญขีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลและนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ
5 มี.ค. 2556
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
8 ก.พ. 2556
รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
8 ก.พ. 2556
โครงการสัมมนา เรื่อง การจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
15 ม.ค. 2556
การรายงานข้อมูลคู่สัญญาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระยะที่ 2 (e-Government Procurement phase II: e-GP phase II) กรมบัญชีกลาง
28 ส.ค. 2555
การบันทึกข้อมูลคู่สัญญาของ อบต. อบจ.
19 ก.ค. 2555
การบันทึกข้อมูลคู่สัญญาของสถานศึกษา
19 ก.ค. 2555

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 ถัดไป>>
©ลิขสิทธิ์ 2555 ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 หรือ ตู้ ปณ. 100 เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ : 0 2528 4800 ต่อ 4232, 4234    E-mail : ppsc@nacc.go.th