แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.
หน้าหลัก >> ดาวน์โหลดเอกสาร ITA
ดาวน์โหลดเอกสาร ITA

แจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด (Integrity and Transparency Assessment : ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
30 ธ.ค. 2559
Executive Summary Integrity and Transparency Assessment (ITA) Fiscal Year 2015
29 ธ.ค. 2559
Executive Summary Integrity and Transparency Assessment (ITA) Fiscal Year 2014
29 ธ.ค. 2559
แบบกรอกรายชื่อผู้ประสานงาน ITA 60 สำหรับหน่วยงานในความรับผิดชอบของสำนักงาน ป.ป.ช.
27 ธ.ค. 2559
วีดีโอชุดความรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2560
23 ธ.ค. 2559
PPT ชุดความรู้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2560
23 ธ.ค. 2559
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 พร้อมคำอธิบายการตอบ
21 ธ.ค. 2559
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 พร้อมคำอธิบายการตอบ
21 ธ.ค. 2559
แผ่นพับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2560
21 ธ.ค. 2559
การประชุมชี้แจง ITA ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยหัวหน้าศูนย์ ITA (นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ)
20 ธ.ค. 2559
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
20 ธ.ค. 2559
ความสำคัญของ ITA ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันการทุจริต ระยะที่ 3 โดยรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (นายประหยัด พวงจำปา)
20 ธ.ค. 2559
แบบฟอร์มการขออุทธรณ์ผลคะแนนหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) การประเมิน ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2 พ.ย. 2559
แบบกรอกรายชื่อ External ITA 60
1 พ.ย. 2559
แบบกรอกรายชื่อ Internal ITA 60
1 พ.ย. 2559
แบบกรอกชื่อผู้ประสานงาน ITA 60
1 พ.ย. 2559
ปฏิทินและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1 พ.ย. 2559
ไฟล์ประกาศผลคะแนน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
12 ก.ย. 2559
แบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) สำหรับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด
23 พ.ค. 2559
คำอธิบาย แบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) สำหรับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด
23 พ.ค. 2559
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน (Internal) สำหรับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด
13 พ.ค. 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 ถัดไป>>