หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
87.5 MHz
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
จ้างผลิตคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (28 ก.พ. 2560)
จ้างจัดทำและผลิตชุดความรู้การห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินกิจการที่เป้นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมฯ (27 ก.พ. 2560)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบึงกาฬ ปีงบประมาณ 2560 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบึงกาฬ (20 ก.พ. 2560)
จัดจ้างหนังสือนำชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง (15 ก.พ. 2560)
ประกาศราคากลางการจัดจ้างงานติดตั้งระบบกันซึม หลังคาทางเชื่อม ระหว่างอาคาร 1 กับอาคาร 2 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (9 ก.พ. 2560)
ประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว (8 ก.พ. 2560)
ราคากลางการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับติดตั้งในอาคารที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (6 ก.พ. 2560)
ชื่อโครงการ ระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ฐานข้อมูลนิติบุคคล (2 ก.พ. 2560)
การเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบแอปพลิเคชันกฎหมาย ป.ป.ช. ว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม (2 ก.พ. 2560)
ราคากลางจ้างผลิตคู่มือการยกระดับและพัฒนาองค์กรตามแนทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assement : ITA) (1 ก.พ. 2560)
จ้างพิมพ์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และจัดพิมพ์คู่มือการนำยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ไปสู่การปฏิบัติ (30 ม.ค. 2560)
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์ตรวจการณ์ (25 ม.ค. 2560)
ประกาศราคากลางการจ้างซ่อมแซมพื้นลานจอดรถด้านหน้า อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (24 ม.ค. 2560)
ประกาศราคากลางจ้างสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (24 ม.ค. 2560)
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฯ (23 ม.ค. 2560)
การเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างทำและผลิตสปอตโฆษณาแอปพลิเคชันกฎหมาย ป.ป.ช. ว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม (18 ม.ค. 2560)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างผลิตธงลูกเสือช่อสะอาด ตามโครงการลูกเสือช่อสะอาด (17 ม.ค. 2560)
จ้างเหมาบริการห้องประชุม/โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินระดับต้นประจาปี2560 (13 ม.ค. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง (11 ม.ค. 2560)
ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือสาระการเรียนรู้ เรือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหลักสูตร ปวช. 2556 หมวดวิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชา สังคมศึกษา และ ปวส. 2557 หมวดวิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เพิ่มเติม) ในไตรมาสที่ 2 (9 ม.ค. 2560)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างผลิตกระเป๋าผ้า ตามโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับอาชีวศึกษา (9 ม.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป>>