แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.
หน้าหลัก >> ดาวน์โหลดเอกสาร ITA
ดาวน์โหลดเอกสาร ITA

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน (Internal) สำหรับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด
13 พ.ค. 2559
แบบฟอร์มกรอกคะแนน ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
13 พ.ค. 2559
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้มารับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) สำหรับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด
13 พ.ค. 2559
EBIT-สปจ-Word
29 เม.ย. 2559
แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ ITA ด้านหน้า
19 เม.ย. 2559
แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ ITA ด้านหลัง
19 เม.ย. 2559
เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2559 (สปจ.)//31 มีนาคม 59 (ผู้ช่วยเลขาธิการ นายอุทิศ บัวศรี)
31 มี.ค. 2559
เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2559 (สปจ.)//31 มีนาคม 59 (มูลนิธิ IRDP)
31 มี.ค. 2559
เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2559(สำหรับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน และ สปจ.//30-31มีนาคม 59 (นางสาวจีรพรรณ จันทรวิเชียร)
31 มี.ค. 2559
เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2559(สำหรับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน และสปจ.//30-31มีนาคม 59 (นายสมพจน์ แพ่งประสิทธิ์)
30 มี.ค. 2559
เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2559 (หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน)//30 มีนาคม 59 (ท่านสุวณา สุวรรณจูฑะ)
30 มี.ค. 2559
เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2559 (หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน)//30 มีนาคม 59 (มูลนิธิ IRDP)
30 มี.ค. 2559
เอกสารนำเสนอ "บทบาทของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ในการยกระดับ ITA" (นายอุทิศ บัวศรี)
29 มี.ค. 2559
หนังสือสำคัญเพื่อเเสดงว่าคำพิพากษาถึงที่สุดเเล้ว ประกอบการบรรยาย (นายอุทิศ บัวศรี)
29 มี.ค. 2559
กรณีศึกษาคำพิพากษาศาลจังหวัดนครพนม ประกอบการบรรยาย (นายอุทิศ บัวศรี)
29 มี.ค. 2559
คู่มือการประเมิน ITA ประจำปี 59 สำหรับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
28 มี.ค. 2559
แบบสำรวจความคิดเห็น Internal ประจำปี 2559
22 มี.ค. 2559
คำอธิบายแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence - Based ประจำปี 2559
22 มี.ค. 2559
แบบสำรวจความคิดเห็น External ประจำปี 2559
22 มี.ค. 2559
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence - Based ประจำปี 2559
22 มี.ค. 2559
แบบฟอร์มการขออุทธรณ์ผลคะแนนหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-Based (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด)
29 ม.ค. 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 ถัดไป>>