หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ป.ป.ช. จัดกิจกรรมการมอบรางวัล "รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการจัดทำแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน”
18 เม.ย. 2559
สโมสรสุจริต ตอน พิพิธภัณฑ์กลโกงชาติ ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2559
16 เม.ย. 2559
เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ประจำวันที่ 15 เมษายน 2559
15 เม.ย. 2559
รางวัล “รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการจัดทำแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน”
12 เม.ย. 2559
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม“บุคคลต้นแบบ” ด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร ประจำปี 2559
12 เม.ย. 2559
จดหมายข่าว ป.ป.ช. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๘ เดือน มีนาคม ๒๕๕๙
11 เม.ย. 2559
สโมสรสุจริต ตอน พิพิธภัณฑ์ต้านโกงแหล่งเรียนรู้สู่ความโปร่งใส ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2559
9 เม.ย. 2559
เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ประจำวันที่ 8 เมษายน 2559
8 เม.ย. 2559 09:00:00
ป.ป.ช. จัดประกวด “โครงการมอบรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น ประจำปี 2559” เพื่อเชิดชูเกียรติ แก่ผู้ประกอบการธุรกิจการค้าด้วยหลักบรรษัทภิบาล
7 เม.ย. 2559
ป.ป.ช.เชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการรักชาติถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559
7 เม.ย. 2559
ป.ป.ช. เปิดมิติใหม่จัดงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือช่อสะอาด 2559 ผลักดันและทบทวนการใช้หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดในสถานศึกษาทั่วประเทศ
7 เม.ย. 2559
การจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561 - 2565)
7 เม.ย. 2559
กำหนดการและสถานที่ฝึกอบรมหลักสูตร นยปส.7
4 เม.ย. 2559
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี พ.ศ. 2559
4 เม.ย. 2559
หนังสือแจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร นยปส.7 (เพิ่มเติม)
1 เม.ย. 2559
คำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการหลักสูตร วิทยาลัยนักบริหาร
1 เม.ย. 2559
วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยูู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พุทธศักราช 2559
31 มี.ค. 2559
ป.ป.ช. จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
31 มี.ค. 2559
หนังสือแจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร นยปส.7 (เพิ่มเติม)
31 มี.ค. 2559
อนุมัติรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมและกิจกรรมเตรียมความพร้อมหลักสูตร นยปส.รุ่นที่ 7
31 มี.ค. 2559
เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ประจำวันที่ 1 เมษายน 2559
31 มี.ค. 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>