แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.
หน้าหลัก >> ดาวน์โหลดเอกสาร ITA
ดาวน์โหลดเอกสาร ITA

แบบฟอร์มการขออุทธรณ์ผลคะแนนหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-Based (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด)
29 ม.ค. 2559
แบบยืนยันการยื่นอุทธรณ์ Evidence-Based (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด)
28 ม.ค. 2559
ตัวอย่างเค้าโครงรายงานโครงการ ITA 58
6 พ.ย. 2558
ตัวอย่าง..ไฟล์สำหรับใช้การประมวลผลคะแนน ITA ปี 2558 Update วันที่ 23 พ.ย. 58
5 ต.ค. 2558
Presentation การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม (โดยนายอุทิศ บัวศรี)
28 ก.ย. 2558
Presentation การประชุมชี้แจงผู้ปฏิบัติงาน-ที่ปรึกษาโครงการ ITA ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 25.9.58 เรื่องความรู้เกี่ยวกับแบบสำรวจ (โดยคุณสมพจน์ แพ่งประสิทธิ์)
28 ก.ย. 2558
Presentation การประชุมชี้แจงผู้ปฏิบัติงาน-ที่ปรึกษาโครงการ ITA ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 25.9.58 เรื่องแนวคิดการประเมิน ITA (โดยคุณศิริรัตน์ วสุวัต)
28 ก.ย. 2558
Presentation การประชุมชี้แจงผู้ปฏิบัติงาน-ที่ปรึกษาโครงการ ITA ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 25.9.58 เรื่องแนวทางการวิเคราะห์ สังเคราะห์ (โดยม.อัสสัมชัญ)
28 ก.ย. 2558
Presentation การประชุมชี้แจงผู้ปฏิบัติงาน-ที่ปรึกษาโครงการ ITA ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 25.9.58 เรื่องขั้นตอนการดำเนินงานของ สถ.จ. และที่ปรึกษา (โดยผช.อุทิศ บัวศรี)
28 ก.ย. 2558
แบบสำรวจ Evidence - Based พ.ศ. 2558
20 ก.ค. 2558
แบบฟอร์มรายชื่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
8 ก.ค. 2558
ไฟล์ Power Point เอกสารประกอบบรรยาย ITA
8 ก.ค. 2558
คำอธิบาย Evidence - Based
3 ก.ค. 2558
ขอบเขตการดำเนินงานกลาง (TOR) การจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ITA) ประจำปีงบประมาณ 2558
16 มิ.ย. 2558
แบบสำรวจ Internal 2558
16 พ.ค. 2558
แบบสำรวจ Exetrnal 2558
16 พ.ค. 2558
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2558 (สำหรับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน)
16 พ.ค. 2558

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5]