เปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ลำดับ ประกาศเปิดเผย วันที่ประกาศ
1 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 1/2562 10/06/2562
2 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 2/2562 28/06/2562
3 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 3/2562 28/06/2562
4 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 4/2562 28/06/2562
5 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 5/2562 28/06/2562
6 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 6/2562 28/06/2562
7 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 7/2562 28/06/2562
8 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 9/2562 01/07/2562
9 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 8/2562 01/07/2562
10 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 10/2562 01/07/2562
11 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 11/2562 01/07/2562
12 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 12/2562 01/07/2562
13 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 13/2562 01/07/2562
14 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 14/2562 01/07/2562
15 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 15/2562 01/07/2562
16 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 16/2562 01/07/2562
17 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 17/2562 08/07/2562
18 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 18/2562 08/07/2562
19 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 19/2562 08/07/2562
20 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 20/2562 08/07/2562
21 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 21/2562 08/07/2562
22 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 22/2562 08/07/2562
23 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 23/2562 08/07/2562
24 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 24/2562 08/07/2562
25 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 25/2562 08/07/2562
26 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 26/2562 08/07/2562
27 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 27/2562 10/07/2562
28 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 28 /2562 10/07/2562
29 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 29/2562 10/07/2562
30 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 30/2562 10/07/2562
31 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 31/2562 10/07/2562
32 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 32/2562 15/07/2562
33 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 33/2562 15/07/2562
34 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 34/2562 15/07/2562
35 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 35/2562 15/07/2562
36 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 36/2562 15/07/2562
37 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 37/2562 15/07/2562
38 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 38/2562 15/07/2562
39 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 39/2562 15/07/2562
40 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 40/2562 15/07/2562
41 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 41/2562 15/07/2562
42 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 42/2562 22/07/2562
43 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 43/2562 22/07/2562
44 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 44/2562 22/07/2562
45 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 45/2562 22/07/2562
46 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 46/2562 22/07/2562
47 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 47/2562 22/07/2562
48 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 48/2562 22/07/2562
49 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 49/2562 22/07/2562
50 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 50/2562 22/07/2562
51 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 51/2562 23/07/2562
52 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 52/2562 24/07/2562
53 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 53/2562 31/07/2562
54 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 54/2562 31/07/2562
55 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 55/2562 31/07/2562
56 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 56/2562 31/07/2562
57 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 57/2562 31/07/2562
58 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 58/2562 31/07/2562
59 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 59/2562 31/07/2562
60 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 60/2562 01/08/2562
61 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 61/2562 01/08/2562
62 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 62/2562 01/08/2562
63 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 63/2562 01/08/2562
64 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 64/2562 19/08/2562
65 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 65/2562 19/08/2562
66 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 66/2562 19/08/2562
67 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 67/2562 19/08/2562
68 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 68/2562 20/08/2562
69 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 69/2562 20/08/2562
70 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 70/2562 20/08/2562
71 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 71/2562 20/08/2562
72 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 72/2562 20/08/2562
73 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 73/2562 20/08/2562
74 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 74/2562 20/08/2562
75 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 75/2562 26/08/2562
76 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 76/2562 26/08/2562
77 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 77/2562 30/08/2562
78 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 78/2562 30/08/2562
79 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 79/2562 30/08/2562
80 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 80/2562 11/11/2562
81 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 81/2562 11/11/2562
82 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 82/2562 11/11/2562
83 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 83/2562 11/11/2562
84 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 84/2562 11/11/2562
85 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ฉบับที่ 85/2562 11/11/2562
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง วันที่ประกาศ
1 จ่าสิบตำรวจ ธนาพล ภัทรธนบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร 30/08/2562
2 จ่าสิบตำรวจ ธวัชชัย รัตนสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง 22/07/2562
3 จ่าสิบตำรวจ สมัย เพ็ชรดี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง 24/07/2562
4 จ่าสิบโท สมเกียรติ สุวรรณประทีป เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหัวนา 01/07/2562
5 จ่าสิบโท สำรวม รักษาชื่อ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อตาโล่ 10/07/2562
6 จ่าสิบเอก เดชพิชัย หนุนนาค รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก 01/08/2562
7 จ่าสิบเอก ถนอม กรอบทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก 01/08/2562
8 จ่าสิบเอก วิรัตน์ แก้วระย้า เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว 31/07/2562
9 จ่าสิบเอก เสมอ ผังดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง 01/07/2562
10 จ่าอากาศเอก ชุมพล โพธิ์ทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้า 20/08/2562
11 จ่าเอก นิวัฒน์ ทิพย์ถนอม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ้อมน้อย 31/07/2562
12 ดาบตำรวจ คมสันต์ ดวงจันทร์โชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม 01/07/2562
13 ดาบตำรวจ ชูชาติ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยวังทอง 31/07/2562
14 ดาบตำรวจ บุญลักษณ์ พรมภักดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ 01/07/2562
15 ดาบตำรวจ ผดุง ชุบสุวรรณ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช 01/07/2562
16 ดาบตำรวจ พันแสน เสือพริก นายกเทศมนตรีตำบลหารเทา 15/07/2562
17 ดาบตำรวจ ไพโรจน์ เอราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง 01/07/2562
18 ดาบตำรวจ สมพงษ์ กุลโพนเมือง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่าน 01/07/2562
19 ดาบตำรวจ เหมฤทธิ์ ฤทธิ์มหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสระปลา 01/07/2562
20 นางกนกนาถ วรรณสุทธิ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้อง 22/07/2562
21 นางกมลทิพย์ โพธิศรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช 28/06/2562
22 นางกมลทิพย์ ทองเต็ม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักสอง 31/07/2562
23 นางกรกฎ ศรีบุตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย 22/07/2562
24 นางกรรณิการ์ วิชาชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม้น 22/07/2562
25 นางกรองกาญจน์ เอี่ยมอัมพรพงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์พระยา 31/07/2562
26 นางกรุณา สินทวี รองนายกเทศมนตรีตำบลลำแก่น 28/06/2562
27 นางกัลยา สำอาง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบางขนาก 08/07/2562
28 นางกัลยา ศรีษา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง 01/07/2562
29 นางกิตติมา ถิ่นเกาะยาว เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง 15/07/2562
30 นางกิตติยา บัวเผื่อน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 01/07/2562
31 นางเกื้อกูล คงยืน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระฆัง 22/07/2562
32 นางขจรศรี คล้ายทอง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางงาม 15/07/2562
33 นางคอลีเยาะ บินอิสริส เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง 20/08/2562
34 นางคำเบย แย้มกระโทก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ 01/07/2562
35 นางจรรยา กล่อมเจริญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง 26/08/2562
36 นางจันทนา วิริยพัตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่ 28/06/2562
37 นางจารุวรรณ ทองดี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา 01/08/2562
38 นางจารุวรรณ เกียรติธนศักดิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหัวกุญแจ 10/07/2562
39 นางจำนงค์ อรรถมาลี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย 08/07/2562
40 นางจำเนียร จันทรวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว 28/06/2562
41 นางจำลอง นุชนวล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลายกลัด 08/07/2562
42 นางจินตนา พ่อค้า รองนายกเทศมนตรีตำบลบัวเชด 22/07/2562
43 นางจินตนา พูลวงษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว 10/07/2562
44 นางจินตนา ทนงนวล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพัฒนานิคม 01/08/2562
45 นางจิรภัทร ผ่านพินิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเชียงทูน 11/11/2562
46 นางจุฑารัตน์ ทองคำใส เดิม ฤชุพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ้อมน้อย 31/07/2562
47 นางชมัยพร สิงห์บุตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง 01/07/2562
48 นางชอ้อน พรมมี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 19/08/2562
49 นางชุมพล สุทธิจิต รองนายกเทศมนตรีตำบลท้าวอู่ทอง 31/07/2562
50 นางเชียร สังข์ทอง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง 22/07/2562
51 นางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก 01/08/2562
52 นางณัฐปรียา ทองจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนาก 08/07/2562
53 นางดวงพร ธานี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเมืองศรีไค 01/07/2562
54 นางดอกไม้ สีมาลา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย 01/07/2562
55 นางดาราวรรณ แก่นดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู 01/07/2562
56 นางเดือนเพ็ญ คล้ายฉ่ำ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรั้วใหญ่ 01/08/2562
57 นางแดง แก้วดวงดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง 01/07/2562
58 นางต้อย จูทิม เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลไผ่ต่ำ 10/07/2562
59 นางเตือนใจ สุราทิพย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีออ 01/07/2562
60 นางทรงศรี บุญศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ 20/08/2562
61 นางทองคำ พันธุ์ขะวงษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโคกคราม 31/07/2562
62 นางทองสวรรค์ จันดวง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร, รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร 01/07/2562
63 นางทองสุข หนาแน่น เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ 22/07/2562
64 นางทองอยู่ ดอกจันทร์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเมืองที 22/07/2562
65 นางทัศน์นันท์ พวงบานเย็น เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก 08/07/2562
66 นางทัศนีย์ บุญไชย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 01/07/2562
67 นางเทวี วาทีโกวิท ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร (1), ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร (2) 30/08/2562
68 นางธรรมวรรณ เที่ยงทัต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทเลา 10/07/2562
69 นางธัญญมน ศรีผ่าน นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ 01/08/2562
70 นางธันยวีร์ ศรีอ่อน นายกเทศมนตรีตำบลปราณบุรี 15/07/2562
71 นางธิดา จันธิมาธร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอโค 22/07/2562
72 นางนงเยาว์ จ่าแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 26/08/2562
73 นางนงลักษณ์ ซาดา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม 15/07/2562
74 นางนภาพร ยุทธศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะบ้า 22/07/2562
75 นางนริศรา ปัญญาเอก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง 22/07/2562
76 นางนริษา ศรีวัลลภ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ 20/08/2562
77 นางนิตดา สินสวาท รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม 28/06/2562
78 นางนิภา เมืองจันทบุรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลปราณบุรี 15/07/2562
79 นางนิภารัตน์ บุญยงค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลกันตวจระมวล 24/07/2562
80 นางนุชนาต จันทรมงคล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเบตง 15/07/2562
81 นางเนตรนภา สมงาม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่หลักทอง 08/07/2562
82 นางเนาวรัตน์ กะชิรัมย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลกันตวจระมวล 24/07/2562
83 นางเนื้อทิพย์ แก้วกรม สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง 10/07/2562
84 นางบังอร ทองคำดี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะเคียน 01/08/2562
85 นางบัวแก้ว สุขศรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ, รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ 22/07/2562
86 นางบัวเสริฐ ชิณะวิ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำสร้างเที่ยง 30/08/2562
87 นางบุญเพ็ง เมฆสุวรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว 01/07/2562
88 นางบุญศรี สองเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม 15/07/2562
89 นางบุปผา ไสยดี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน 20/08/2562
90 นางบุษฎี โอภาสสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค 08/07/2562
91 นางเบญจา กันศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม 31/07/2562
92 นางปกรณ์ลักษณ์ เดิม นางธันยมนย์ นาศพัฒน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 23/07/2562
93 นางประชิตร กาญจนวัฒน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเซิด 31/07/2562
94 นางประทิน รุ่งโรจน์วุฒิพงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกรูด 20/08/2562
95 นางประไพ อรัญศรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง 08/07/2562
96 นางประภัสสร เรืองพยุงศักดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปากแพรก 20/08/2562
97 นางประมวล สร้อยระย้า รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าหลวง 08/07/2562
98 นางประมวล วิระพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลภูดิน 30/08/2562
99 นางปราณี นิลกระยา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ 22/07/2562
100 นางปราณี สีหะวงษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศีขรภูมิ 22/07/2562
101 นางปราณี มหาชื่นใจ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม 10/07/2562
102 นางปรียานาถ กตะศิลา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านบึง 10/07/2562
103 นางปวันรัตน์ หวานใจ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน 01/08/2562
104 นางปัญจา ธารีงาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอ 08/07/2562
105 นางปานไพลิน พุ่มเพชร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ 19/08/2562
106 นางปาริชาติ โชคมหาชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง 31/07/2562
107 นางเปรมณิการ์ ทิพย์วัลย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตัน 31/07/2562
108 นางพจนี พรมชาติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม 11/11/2562
109 นางพรทิพย์ สุคนธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม 08/07/2562
110 นางพรทิพย์ บุญสุข เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี 22/07/2562
111 นางพรพรรณ์ งามสิริศักดิ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง 22/07/2562
112 นางพรพิมล ศิลปชัย เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน 31/07/2562
113 นางพรสวรรค์ มณีแสง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู 28/06/2562
114 นางพลับพลึง นิยมเขต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน 08/07/2562
115 นางพวงพยอม บุญไชย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น 01/07/2562
116 นางพัชรา สฤษดิพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพังงา 28/06/2562
117 นางพัชรี ปฤษณารุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ 28/06/2562
118 นางพัฒนฉัตร มาธุพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม 08/07/2562
119 นางพัฒนา เพชรล้วน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน (1), รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน (2) 24/07/2562
120 นางพารีด๊ะ กามา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา 15/07/2562
121 นางพิกุล เยี่ยนทรง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีออ 01/07/2562
122 นางพิมพ์ชาญา แก้วประโคน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 23/07/2562
123 นางพุทธชิตา แจ้งกระจ่าง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย 31/07/2562
124 นางเพ็ญนภา กรองทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกะเปอร์ 20/08/2562
125 นางไพลี สายเวช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง 01/07/2562
126 นางภัทรชิสา กุลเถื่อน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่รถ 01/08/2562
127 นางภัทรภรณ์ เสาวะพงษ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด 24/07/2562
128 นางภาณี ธีระวงศ์ไพศาล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนิคมปราสาท 24/07/2562
129 นางภูริชญา บุญน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม 10/07/2562
130 นางมณเฑียร วิศาลวาณิชย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแรต 31/07/2562
131 นางมยุรี คุ้นเคย เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง 01/07/2562
132 นางมลธิชา นุชจุ้ย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง 01/08/2562
133 นางมลิวรรณ สุระมณี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ 20/08/2562
134 นางมะลิ จันทเสน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก 30/08/2562
135 นางมาลัย จิตหาญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา 22/07/2562
136 นางมาลา ทศมงคล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์ 01/07/2562
137 นางยุพา รัศมี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว 28/06/2562
138 นางยุภาพร คล่องแคล่ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร 30/08/2562
139 นางรวิภา จันทร์ภูผา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำบง 01/07/2562
140 นางรสสุคนธ์ โพธิ์ไพบูลย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตำหนัก 20/08/2562
141 นางระวีวรรณ พรหมขัติแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ 22/07/2562
142 นางรัชฎา ผาผาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม 01/08/2562
143 นางรัชนี สุริยาวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 22/07/2562
144 นางรัตนลักษณ์ ปั้นบำรุงกิจ รองนายกเทศมนตรีตำบลไผ่ต่ำ 10/07/2562
145 นางรัตนาภรณ์ ศรีกันยา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก 01/07/2562
146 นางรัตนาวลี ฤทธิไกร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา 08/07/2562
147 นางราตรี รัศมี รองนายกเทศมนตรีตำบลนางบวช 01/08/2562
148 นางรำเพย เอี่ยมสำอางค์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น 28/06/2562
149 นางรำไพ มหามาตย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า 22/07/2562
150 นางรุ้งตะวัน อังประภาพรชัย เดิม ตังควัฒน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสังขะ 22/07/2562
151 นางเรไร สำราญดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททนง 24/07/2562
152 นางเรืองไร ศิลารัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น 31/07/2562
153 นางลลนา หวังสม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน 22/07/2562
154 นางละมัย ธิบูรณ์บุญ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร 30/08/2562
155 นางละไม ศิริสมพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาดทอง 01/07/2562
156 นางลัดดาวรรณ เจียระนัย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน 31/07/2562
157 นางลาวัลย์ เพิ่มสมบัติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสะแก 28/06/2562
158 นางวรรณ์ทนา เข็มนาค รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก 15/07/2562
159 นางวราพร แสนโสภาวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าสีดา 22/07/2562
160 นางวราภรณ์ ศัตตะพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา 01/08/2562
161 นางวัชราลักษณ์ บุญทัน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจนแลน 30/08/2562
162 นางวัชรี ศรีแสงไทยสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง 01/08/2562
163 นางวัฒนธรรม ตะภา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรง 01/07/2562
164 นางวันฒนา หลำแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง 08/07/2562
165 นางวัลลภา ข้องม่วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง 01/08/2562
166 นางวิภาวัลย์ ตันสายเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีตำบลต้นคราม 31/07/2562
167 นางวิภาวี แสนพินิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม 01/07/2562
168 นางวิลัยวรรณ กั้วศรี เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลไผ่ 30/08/2562
169 นางวิไลวรรณ จันทะวงษ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก 01/07/2562
170 นางวีณา กลิ่นสกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม 01/08/2562
171 นางแววดาว มุขด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำซับ 15/07/2562
172 นางแววตา รักความซื่อ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง 22/07/2562
173 นางศนิรัตน์ ร่มเย็น รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง, ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง 20/08/2562
174 นางศศิมีน ฮะเจริญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตัน 31/07/2562
175 นางศศิวรรณ กันตะพงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย 01/07/2562
176 นางศิริธร แก้วโกมล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว 31/07/2562
177 นางสมจิต บริสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลกระจัน 31/07/2562
178 นางสมใจ ทนงตน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคนาสาม 24/07/2562
179 นางสมบูรณ์ คำมาพล รองนายกเทศมนตรีตำบลสวนดอกไม้ 10/07/2562
180 นางสมพร แป้นคง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 20/08/2562
181 นางสมพร บริสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลกระจัน 01/08/2562
182 นางสมพร บุญหอม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคชสิทธิ์ 10/07/2562
183 นางสมพร เถิ่งเฟื่อง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าหลวง 08/07/2562
184 นางสมร จิ๋วเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีประจันต์ 28/06/2562
185 นางสมร ชาวค้อ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ 01/07/2562
186 นางสมร สุดเต้ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ 01/07/2562
187 นางสมฤดี จันทรัมพร เดิม ต่อเงิน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพัฒนานิคม 01/08/2562
188 นางสมลักษณ์ อาบสุวรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรั้วใหญ่, เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรั้วใหญ่ 01/08/2562
189 นางสมวงษ์ ศรีทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง 31/07/2562
190 นางสมหมาย ขำโขมะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ 28/06/2562
191 นางสมหวัง แซ่พู่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหมาะ 28/06/2562
192 นางสลินทิพย์ ภาคน้อย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลือ 01/07/2562
193 นางสาคร จันทร์เขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง 11/11/2562
194 นางสายฝน ทองงาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่า 08/07/2562
195 นางสาวกนกวรรณ ลิ้มจันทร์ทอง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น 01/08/2562
196 นางสาวกนกศิริ ประชุมพรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต 15/07/2562
197 นางสาวกาญจนา พิทักษ์แทน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพนม 26/08/2562
198 นางสาวกุลณัฏฐา ลิ้นหลง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน 19/08/2562
199 นางสาวขวัญเรือน พรหมงาม เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเมืองที 22/07/2562
200 นางสาวจริยา โพธสุธน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำซับ 15/07/2562
201 นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 01/08/2562
202 นางสาวจันทร์ดา ถิ่นโสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง 30/08/2562
203 นางสาวจารุณีย์ นุ้ยปรีย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน 20/08/2562
204 นางสาวจารุวรรณ แดงสกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่ 31/07/2562
205 นางสาวจิรฐา ชัยชนะไพศาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุฤาษี 22/07/2562
206 นางสาวจิรภา กูลรัตน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 22/07/2562
207 นางสาวจิรัชยา หาญณรงค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปราณบุรี 15/07/2562
208 นางสาวจิรา ไกรรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก 15/07/2562
209 นางสาวจุฑารัตน์ คำวันดี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแบง 01/07/2562
210 นางสาวจุรีพร ศรประสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางปะหัน 10/07/2562
211 นางสาวฉัฐพนิต มยูขโชติ นายกเทศมนตรีตำบลท้าวอู่ทอง 31/07/2562
212 นางสาวเฉิดเฉลา แก้วประเคน สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง 10/07/2562
213 นางสาวชญาภา น้ำพลอยเทศ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน 20/08/2562
214 นางสาวชม้อย เหล่าสุนทรศิริ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง 20/08/2562
215 นางสาวชลฉัตร ไกรสโมสร รองนายกเทศมนตรีตำบลบางไทร 08/07/2562
216 นางสาวชุติพร นระมาตร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง 11/11/2562
217 นางสาวณภัทร สวัสดิ์โสภณ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ 08/07/2562
218 นางสาวณัฏฐภัทร์ ปานรักษา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 22/07/2562
219 นางสาวณัฐชุดา ชัยมะลิ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง (1), รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง (2), รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง (3), รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง (4) 01/07/2562
220 นางสาวณัฐมน หงส์พิพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศีขรภูมิ 22/07/2562
221 นางสาวณิชกมล อรุณเวทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก 31/07/2562
222 นางสาวดลกร พูลสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง 10/07/2562
223 นางสาวดวงกมล สมบุญรอด รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลมพัฒนา 01/08/2562
224 นางสาวดาวพิมล กลิ่นแค รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งคลี 01/08/2562
225 นางสาวทวี พุฒใจกล้า รองนายกเทศมนตรีตำบลเจ้าเจ็ด 08/07/2562
226 นางสาวเทวา น้อยนรินทร์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรง, รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรง 01/07/2562
227 นางสาวธนพร จันดาเรือง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคน 01/07/2562
228 นางสาวธนฤทัย เลาหเวชวานิช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช 28/06/2562
229 นางสาวธมกร เดิม นางสาวอศิศา แนบเนียม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 11/11/2562
230 นางสาวธัญญา สระแก้ว เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว 01/07/2562
231 นางสาวธีรตา กุระอินทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง 22/07/2562
232 นางสาวนภัทร ทองมีเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพานทอง 31/07/2562
233 นางสาวนฤมล วัชระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์พระยา 31/07/2562
234 นางสาวนลิน อเนกศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ 24/07/2562
235 นางสาวนวพร เนาวรัตน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู 01/08/2562
236 นางสาวนวรัตน์ เดิม นางสาวกรกนก สบายจีโรจน์ เดิม สบาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำหยาด 08/07/2562
237 นางสาวนวลกนก การะเวก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ 15/07/2562
238 นางสาวนันทนา ใบวงษ์งาม เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองตำลึง 31/07/2562
239 นางสาวนันท์หทัย พุทธรักษี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 15/07/2562
240 นางสาวน้ำผึ้ง สุทาวา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำบง 01/07/2562
241 นางสาวนิตยา นพวัตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา 22/07/2562
242 นางสาวนิธินันท์ สามารถ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร 10/07/2562
243 นางสาวนิรมล พรพิพัฒน์พงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง 28/06/2562
244 นางสาวนิษฐกานต์ กีรติจริยาโสภณ สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต 15/07/2562
245 นางสาวนุชนาถ ถือคุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก 22/07/2562
246 นางสาวบัวลัย สาเกตุ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองฮี 23/07/2562
247 นางสาวบัวลี กิ่งก้อน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข 23/07/2562
248 นางสาวบัวไหล วงค์คำจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากวาง 11/11/2562
249 นางสาวบุญไทย คำผิว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำบง 01/07/2562
250 นางสาวบุญรัตน์ บุญเกลือ รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาชีจรรย์ 10/07/2562
251 นางสาวเบญจมาศ ตันเก่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคึกคัก 28/06/2562
252 นางสาวโบตั๋น แสนมี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง 22/07/2562
253 นางสาวประจัน ตะลุวัน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองสำโรง 01/07/2562
254 นางสาวปรางค์ทิพย์ นาคสุทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธนู 10/07/2562
255 นางสาวปาจรีย์ เวสสบุตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังด้ง (1), รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังด้ง (2) 28/06/2562
256 นางสาวปาลีรัตน์ เนื่องแก้ว เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน 01/07/2562
257 นางสาวปิยมาส ณ พัทลุง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา 19/08/2562
258 นางสาวพรแก้ว ลิ้มเจริญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ 15/07/2562
259 นางสาวพรทิพย์ รัตนวารินทร์ชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลวิหารแดง 10/07/2562
260 นางสาวพรรษชล จันทราสกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลลำพญา 22/07/2562
261 นางสาวพวงเพชร มีศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก 31/07/2562
262 นางสาวพัชรี แพ่งรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ 08/07/2562
263 นางสาวพัฒน์นรี ช้อยเชื้อดี เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์ 15/07/2562
264 นางสาวพันธ์ทิพย์ สุริยธน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน 28/06/2562
265 นางสาวพันธุ์ทิพย์ อยู่นันต์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม 28/06/2562
266 นางสาวพาณี วรธรรมานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน 01/08/2562
267 นางสาวพิมพา วิชัยตุง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู 01/07/2562
268 นางสาวเพ็ชรา เสาแก้ว เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ 22/07/2562
269 นางสาวภคนันท์ ทองขาว รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งคลี 01/08/2562
270 นางสาวภัคจิรา ทิพพิชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกดำ 30/08/2562
271 นางสาวภิญญดา ปทุมานนท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล 08/07/2562
272 นางสาวมณฑิรา โชติมณี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดขนุน 26/08/2562
273 นางสาวมณี พงษ์ศาสตร์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางกระสั้น 08/07/2562
274 นางสาวมนฑรัตน์ มั่นคง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น 20/08/2562
275 นางสาวมนิดา แสงเขียว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย 15/07/2562
276 นางสาวยินดี แสงขวัญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ 28/06/2562
277 นางสาวรจนา ทรัพย์ภักดี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนา 10/07/2562
278 นางสาวรัฐนันท์ ลาภอิทธิสันต์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรี 31/07/2562
279 นางสาวเรณู รุกขชาติ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม 08/07/2562
280 นางสาวละอองดาว คุณศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากวาง 11/11/2562
281 นางสาววรัทยา ตรีสินธุ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม 10/07/2562
282 นางสาววัชรี เรืองเวช เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ 08/07/2562
283 นางสาววันทนี เม้ยขันหมาก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก 01/08/2562
284 นางสาววันเพ็ญ จิตต์รักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศาลายา 20/08/2562
285 นางสาววันเพ็ญ การพัดชี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย 08/07/2562
286 นางสาววัลลดา อยู่ศรี เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเกาะจันทร์ 08/07/2562
287 นางสาววาสนา ศิริพันธ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลมพัฒนา 01/08/2562
288 นางสาววิมล นาที เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 15/07/2562
289 นางสาววิลัยวรรณ ไหมสีทอง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ 15/07/2562
290 นางสาววิลาวัณย์ ตั้งจิตรชอบ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าหลวง 08/07/2562
291 นางสาววิไล สัมพันธชิต สมาชิกสภาเทศบาลเมืองควนลัง 26/08/2562
292 นางสาววิไลลักษณ์ อุณยะวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านโป่ง 31/07/2562
293 นางสาวศศิธร อนุปัญญาวัฒน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนางบวช 31/07/2562
294 นางสาวศศิธร จันทร์เรือง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรั้วใหญ่ 01/08/2562
295 นางสาวศิรภัสสร ทมโยธา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน 22/07/2562
296 นางสาวศิริพร แก้วปาน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ 28/06/2562
297 นางสาวศิริพร มฤดี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย 22/07/2562
298 นางสาวศุภลักษณ์ สายสุข เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกู่กาสิงห์ 23/07/2562
299 นางสาวสมทรง แซ่อุ่ย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศาลายา 20/08/2562
300 นางสาวสมพร ปานทองคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล, เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล 31/07/2562
301 นางสาวสมฤทัย กิจจารุวงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม 31/07/2562
302 นางสาวสมหวัง มโนธรรมมั่นคง รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองรี 28/06/2562
303 นางสาวสมัย ศิลรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุข (1), สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุข (2) 31/07/2562
304 นางสาวสรวงสุดา จงศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุยบุรี 15/07/2562
305 นางสาวสรินยา ภัทรพงษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเพ็ญ 01/07/2562
306 นางสาวสาวิตรี คำยัง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลตะกุด 10/07/2562
307 นางสาวสุนันท์ อุบลแย้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี 31/07/2562
308 นางสาวสุภจิรา ผ่องสุขสวัสดิ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกไข่ 01/08/2562
309 นางสาวสุภัสชาภรณ์ ลาภประสพ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้อย 08/07/2562
310 นางสาวสุภาพรรณ สินไพบูลย์ผล รองนายกเทศมนตรีตำบลสระกระโจม 01/08/2562
311 นางสาวสุภาภรณ์ ช่วยเมือง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง 26/08/2562
312 นางสาวเสาวนีย์ หอทอง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี 20/08/2562
313 นางสาวเสาวภา บ่อบัวทอง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง 20/08/2562
314 นางสาวเสาวลักษณ์ ตะเกิงสุข เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชด 22/07/2562
315 นางสาวอรพิน พลภักดี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย 26/08/2562
316 นางสาวอรอุมา หมอยาดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านโข้ง 31/07/2562
317 นางสาวอรุณี เหล็งหวาน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา 01/08/2562
318 นางสาวอ้อยทิพย์ เลิศชุติมากุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 11/11/2562
319 นางสาวอัมพร บำรุงผล สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง 10/07/2562
320 นางสาวอาภากร บุญลาภ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ 10/07/2562
321 นางสาวอุธารัตน์ บุญฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 20/08/2562
322 นางสาวอุรชา เมธานันท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง 10/06/2562
323 นางสาวอุษณากรณ์ สุวิบาย รองนายกเทศมนตรีตำบลสามกอ 08/07/2562
324 นางสาวอุษา เอมอ้น เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น 01/08/2562
325 นางสาวอุสุมา อ่ำทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา 28/06/2562
326 นางสาวเอ็นดู ส่องแสง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก 22/07/2562
327 นางสาวฮาซาร์มิง ยูกะ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ 20/08/2562
328 นางสำลี อาจทวีกูล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตานี (1), เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตานี (2) 24/07/2562
329 นางสิริกานต์ พงษ์สวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้า 20/08/2562
330 นางสุกัลยา สืบเลย รองนายกเทศมนตรีตำบลผักไหม 22/07/2562
331 นางสุจินดา แพรสีทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่า 01/08/2562
332 นางสุทิศา บุญวร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวาย (1), รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวาย (2) 22/07/2562
333 นางสุธิดา นาดี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก 22/07/2562
334 นางสุนันท์ เห่งหอม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด 31/07/2562
335 นางสุนิสา น้อยเพ็ง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว 10/07/2562
336 นางสุปาณี ชูประดิษฐ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทับปุด 28/06/2562
337 นางสุพล บุญพรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ 22/07/2562
338 นางสุภาพร ศรีกาญจนสอน รองนายกเทศมนตรีตำบลแคน 22/07/2562
339 นางสุภาพร ภูอ่อน นายกเทศมนตรีตำบลช่องเม็ก 01/07/2562
340 นางสุมาลี หงิมห่วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรั้วใหญ่ 01/08/2562
341 นางสุมาลี มาลา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง 20/08/2562
342 นางสุริน แตงทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช 28/06/2562
343 นางสุวรรณ สีแสงสว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 24/07/2562
344 นางสุวลี หลัดกอง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด 15/07/2562
345 นางเสงี่ยม บัวผัน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง 01/07/2562
346 นางเสถียร รัตนสุทธิ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร 01/07/2562
347 นางเสาวนีย์ เนียมศิริ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 20/08/2562
348 นางแสงจันทร์ ด้วงเดช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง 20/08/2562
349 นางหทัยรัตน์ นรารัตน์กุล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบางไทร 08/07/2562
350 นางหนามเตย นาคแหยม รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเลือก 11/11/2562
351 นางหนูพา บุดดานอก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ 01/07/2562
352 นางหรรษา เมฆดี เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด 31/07/2562
353 นางอรนุช ประทุมสูตร เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสระลงเรือ 20/08/2562
354 นางอรรถยา โต๊ะงาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น 08/07/2562
355 นางอรุณนุช สภารัตน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 24/07/2562
356 นางอัจฐนาฏ พรรณผิว เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพรก 08/07/2562
357 นางอาภา ทุนคุ้มทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน 01/08/2562
358 นางอารมณ์ จันมะณี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม 28/06/2562
359 นางอารมณ์ ดนตรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน 10/07/2562
360 นางอารมย์ ศิริพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี 01/08/2562
361 นางอุทัย วงศ์งาม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย 01/07/2562
362 นางอุบลรัตน์ ใยไหม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง, รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง 01/08/2562
363 นางอุไร ขาวงาม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที 22/07/2562
364 นางอุไรวรรณ สมหวัง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได 24/07/2562
365 นางเอี่ยม กัลสุมาโส รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคมปราสาท 24/07/2562
366 นายกมล วรพงศ์พัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด 15/07/2562
367 นายกมล สิมลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน 30/08/2562
368 นายกมล พุ่มจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง 01/07/2562
369 นายกมล ภิญโญ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ่อตรุ 26/08/2562
370 นายกร ทองรอด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย 20/08/2562
371 นายกระจ่าง โกทะโน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดขนุน 26/08/2562
372 นายกระแสร์ เมฆอรุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง 08/07/2562
373 นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต 20/08/2562
374 นายกฤตภพ เฉื่อยฉ่ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำ 10/07/2562
375 นายกฤษฎาภรณ์ เจะสา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกร 19/08/2562
376 นายกฤษณ นนทแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก 26/08/2562
377 นายกฤษณะ เสริมสิทธิพร เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา 08/07/2562
378 นายกฤษดา สกุณา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย 15/07/2562
379 นายก้องภพ บุญมั่น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง 22/07/2562
380 นายก้องศักดิ์ เข็มเพชร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก 15/07/2562
381 นายกอเซ็ง ยะรัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (1), สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (2) 15/07/2562
382 นายกอเซ็ง มะมูแร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา 15/07/2562
383 นายกอหรี แสล่สมัน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง 15/07/2562
384 นายกัณหา อุดมจิตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพง 30/08/2562
385 นายกัน อินทร์เรืองศรี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองสำโรง 01/07/2562
386 นายกันตทัช บุตรคำ สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง 10/07/2562
387 นายกันตพงศ์ เดิม นายสถาพร บัวแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระกำแพงใหญ่ 11/11/2562
388 นายกัมพล สงวนพานิช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตำหนัก 20/08/2562
389 นายกัมโพช เอี่ยวสกุล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสตูล 15/07/2562
390 นายกาเดร์ ยูโซ๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตากใบ 20/08/2562
391 นายกานต์ จังอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานแสนไชย 11/11/2562
392 นายก้าน วุฒิชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลนาวัง 01/07/2562
393 นายการิง แมกาจิ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ 15/07/2562
394 นายการุณ ชูสังข์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทับปุด 28/06/2562
395 นายกำจัด ชูเนตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห 01/07/2562
396 นายกำจัด เบี้ยวบังเกิด สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน 01/08/2562
397 นายกำธร ดวงเดือน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม 22/07/2562
398 นายกำธร หลักศิลา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา 20/08/2562
399 นายกำพล เทพกฤษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย 31/07/2562
400 นายกำพล สายลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง 01/07/2562
401 นายกำพล บุญยะศิริ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลลำพญา 22/07/2562
402 นายกิจพัฒน์ บุญสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา 31/07/2562
403 นายกิตติ ระจิตดำรงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเริก 08/07/2562
404 นายกิตติ โพธิ์พิชญกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 26/08/2562
405 นายกิตติโชค นวลตา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ 01/07/2562
406 นายกิตติพงศ์ กิจภูวดล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคึกคัก 28/06/2562
407 นายกิตติพงษ์ ชมชัย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลปทุมรัตต์ 22/07/2562
408 นายกิตติพงษ์ ดุงศรีแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง 01/07/2562
409 นายกิตติวุฒิ ตรารุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีเมืองเสนา 10/07/2562
410 นายกิตติศักดิ์ ชัยศิลป์เจริญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวปากท่า 22/07/2562
411 นายกิมเลี้ยง สันติแสงทอง นายกเทศมนตรีตำบลกระหวัน 11/11/2562
412 นายกิ้ม ทวีเกษม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา 01/08/2562
413 นายกิริยา ลาแป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาตอง 15/07/2562
414 นายกุศล ดวงน้ำแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไทรทอง 15/07/2562
415 นายกุศล วะเจดีย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน 15/07/2562
416 นายกุศล เครือเนตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง 01/07/2562
417 นายกูฮาลิ่ม อูเซ็ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน 20/08/2562
418 นายเกริกพล ตรีเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน 30/08/2562
419 นายเกรียง เจริญดี รองนายกเทศมนตรีตำบลคำม่วง 30/08/2562
420 นายเกรียงไกร อินวกูล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน 08/07/2562
421 นายเกรียงไกร สีผึ้ง รองนายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มล้ม 22/07/2562
422 นายเกรียงชัย ตั้งชวลิตกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศีขรภูมิ 22/07/2562
423 นายเกรียงศักดิ์ พริ้งรักษา รองนายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ 22/07/2562
424 นายเกษม นกแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี 28/06/2562
425 นายเกษม และซัน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโยธะกา 08/07/2562
426 นายเกษม ชิดสวน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า 10/07/2562
427 นายเกษม อนันต์ศฤงฆาร ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 31/07/2562
428 นายเกษม ชวนบุญ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ้อมน้อย 31/07/2562
429 นายเกษมชัย แสงสว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ 28/06/2562
430 นายเกษมศักดิ์ ไชยสุวรรณ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสามพราน 22/07/2562
431 นายเกียรติ สายอภิธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองที 22/07/2562
432 นายเกียรติธนพัฒน์ มีงามดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด 24/07/2562
433 นายเกียรติศักดิ์ สาแม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง 15/07/2562
434 นายเกียรติศักดิ์ กีรติดำเกิงสกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งคอก 31/07/2562
435 นายเกียรติศักดิ์ กอเซ็ม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเริก 08/07/2562
436 นายเกื้อเกียรติ จิตต์เกื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว 20/08/2562
437 นายแก่น เสนานาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 23/07/2562
438 นายแก้ว คันสินธุ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบุ่งเลิศ 23/07/2562
439 นายโกศล บัวหอม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ 31/07/2562
440 นายโกศล พงศาปาน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านพร้าว 19/08/2562
441 นายโกสุม ลาวัลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ 01/07/2562
442 นายไกร ยอดตลาด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย 01/08/2562
443 นายขจร แดงสุวรรณ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด 28/06/2562
444 นายขจรเกียรติ นิพัฒน์โภคัย นายกเทศมนตรีตำบลลำพญา 20/08/2562
445 นายขจรเดช นิพัฒน์โภคัย รองนายกเทศมนตรีตำบลลำพญา 20/08/2562
446 นายขวัญชัย งามศิลป์ สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง 10/07/2562
447 นายขวัญชัย มหาชื่นใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม 10/07/2562
448 นายขวัญเมือง ระหงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง 31/07/2562
449 นายข้อ เมืองจินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู 28/06/2562
450 นายขุนชาญ มีถาวร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กระบุง 20/08/2562
451 นายเข็มชาติ ดีหนู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา 28/06/2562
452 นายเข็มทอง เยียรพันธ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 01/07/2562
453 นายเข็มพร ใจตรง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจียด 01/07/2562
454 นายเขิม คงศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไทรทอง 15/07/2562
455 นายเขียน บุษบงก์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกาม 11/11/2562
456 นายเขียวพร สมใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน 11/11/2562
457 นายคงศักดิ์ บุญกระจ่าง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก 01/07/2562
458 นายคงศิลป์ ทองบุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 22/07/2562
459 นายคงสกล จึงพัฒนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร 30/08/2562
460 นายคชศักดิ์ รอดบุญลือ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศาลายา 20/08/2562
461 นายคชศักดิ์ ศุภอุดร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด 30/08/2562
462 นายคเชนทร์ จาดทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรั้วใหญ่ 01/08/2562
463 นายคณิต ทนงใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด 24/07/2562
464 นายคณิศร พุกโฉมงาม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ 31/07/2562
465 นายคนอง กรุดวงษ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลปลายนา 28/06/2562
466 นายคนันต์ ปัญสังกา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง 01/07/2562
467 นายคมสัน ภุมรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลเอราวัณ 20/08/2562
468 นายคมสันต์ บุญศร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ 30/08/2562
469 นายครรชิต อมรทิพย์รัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครรังสิต 08/07/2562
470 นายครรชิต แก้วแสน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 01/07/2562
471 นายคล่อง มะโนปราง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลอ่างทอง 19/08/2562
472 นายคล้อย สุขรุ่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองพ้อ 19/08/2562
473 นายคล้าย ศรีวิชา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง 01/07/2562
474 นายคามินทร์ ประดากรณ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี 22/07/2562
475 นายคารมย์ พันธ์โพธิ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเมือง 01/07/2562
476 นายคำตา เหมเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระฆัง 22/07/2562
477 นายคำเตียน โยสังข์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน 01/08/2562
478 นายคำนวณ บุญมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนปูน 11/11/2562
479 นายคำนวน เจริญสุข เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบางทราย 31/07/2562
480 นายคำนึง พุฒหอม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว 31/07/2562
481 นายคำแปง ธุนันทา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด 01/07/2562
482 นายคำเพียร ถาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า 01/07/2562
483 นายคำมูล วิเศษสังข์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง 11/11/2562
484 นายคำรณ โอภาสสุวรรณ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค 08/07/2562
485 นายคำรณ ชาวนา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ 28/06/2562
486 นายคำรณ พูนชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 22/07/2562
487 นายคำรณ ทานธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ 08/07/2562
488 นายคำวัง พรมสร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 01/07/2562
489 นายคำแสน บรรพชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลาย 11/11/2562
490 นายคำไสย์ ชายังกูล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเพ็ญ 01/07/2562
491 นายคำอ้าย สีโพนทัน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 22/07/2562
492 นายคิมหันต์ เหล่าวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก 01/07/2562
493 นายคุณ นกสกุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง 15/07/2562
494 นายคุณานนท์ ชื่นค้า ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร 31/07/2562
495 นายคูณ บุญไว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโพนงาม 01/07/2562
496 นายคูณ ไชยเชษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชด 22/07/2562
497 นายเคน ตนเหือนหก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 22/07/2562
498 นายเคล้า พุฒดำ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน 19/08/2562
499 นายเคียง ทองดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ 11/11/2562
500 นายโฆษิต แดงอร่าม รองนายกเทศมนตรีตำบลเอราวัณ 20/08/2562
501 นายงาม ใจเก่งกาจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ 28/06/2562
502 นายจงพร ยิ่งชื่น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม 22/07/2562
503 นายจงรักษ์ สุวรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ 15/07/2562
504 นายจตุพร ไข่ลือนาม รองนายกเทศมนตรีตำบลศาลายา 20/08/2562
505 นายจรรยา พรมรักษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ 01/07/2562
506 นายจรัญ ขำนิล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางไทร 08/07/2562
507 นายจรัล จันทร์หอม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึง 22/07/2562
508 นายจรัล ไชยภาฤทธิ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมูล 30/08/2562
509 นายจรัล มานูเจริญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนามะตูม 08/07/2562
510 นายจรัล ชัยทัศ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก 22/07/2562
511 นายจรินทร์ ทริเพ็ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห 01/07/2562
512 นายจรินทร์ กระสินธุ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศาลายา 20/08/2562
513 นายจรูญ มงคลศรีสะอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม 08/07/2562
514 นายจรูญ รักเมียน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน 19/08/2562
515 นายจรูญ เจริญพร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง 08/07/2562
516 นายจเร ขำสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา 28/06/2562
517 นายจเร จรัสศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง 28/06/2562
518 นายจวง ศิลาจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ 22/07/2562
519 นายจอก เจริญสวัสดิ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าหลวง 08/07/2562
520 นายจองสินกิจ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า 28/06/2562
521 นายจอม สิงห์จันดา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า 01/07/2562
522 นายจอมศรี เหลาเกลี้ยงดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแบง 01/07/2562
523 นายจะเด็จ ศรีสุนนท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน 01/07/2562
524 นายจักรกฤษณ์ พลอยภู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย 31/07/2562
525 นายจักรชัย พลโพธิ์ทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก 22/07/2562
526 นายจักรพงศ์ ศิริพจนานนท์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี 10/07/2562
527 นายจักรพงษ์ เภาสระคู นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด 22/07/2562
528 นายจักรพงษ์ งามขำ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้า 20/08/2562
529 นายจักรพงษ์ ไม้แก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ 20/08/2562
530 นายจักรพงษ์ นพนันทนาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ (1), รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ (2) 31/07/2562
531 นายจักริน นวฤกษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ 22/07/2562
532 นายจักรี ไสยรินทร์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา 15/07/2562
533 นายจันดา ไชยเทพ รองนายกเทศมนตรีตำบลขี้เหล็ก 01/07/2562
534 นายจันใด พานทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ 01/07/2562
535 นายจันทร์ ตาวัน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา 15/07/2562
536 นายจันทร์ทอง ทนงตน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคนาสาม 24/07/2562
537 นายจันทร์ ทองแลง รองนายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง 01/07/2562
538 นายจันทร์สี น้อยบุดดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม 22/07/2562
539 นายจันทรา พสุมาตร์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบัวงาม 01/07/2562
540 นายจาง เฉลิมบุญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ 10/07/2562
541 นายจารึก ปั้นทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปุด 28/06/2562
542 นายจารุ อรัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา 22/07/2562
543 นายจำนงค์ พานิช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม 28/06/2562
544 นายจำนงค์ มานะกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง 28/06/2562
545 นายจำนงค์ ธนานุวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี 24/07/2562
546 นายจำนงค์ เอี่ยมสำอางค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน 10/07/2562
547 นายจำนงค์ ผดุงกลิ่น รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านท่าหลวง 31/07/2562
548 นายจำนงค์ วงศา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน 01/07/2562
549 นายจำเนียร พ่อค้า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ 28/06/2562
550 นายจำเนียร อัยยะ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก 30/08/2562
551 นายจำเนียร รื่นเริง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลขามป้อม 01/07/2562
552 นายจำเนียร เพ็ชรพวง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก 22/07/2562
553 นายจำปี อุ่นเจริญ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าสีดา 22/07/2562
554 นายจำปี จือวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 22/07/2562
555 นายจำเป็น ท่าจีน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้ 19/08/2562
556 นายจำรัส ยวดยง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลละอุ่น 10/06/2562
557 นายจำรัส ทองใหญ่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ 10/07/2562
558 นายจำรูญ กุ้งอุย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกันตัง 15/07/2562
559 นายจำเริญ คนขะยัน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว 28/06/2562
560 นายจำลอง รัมมะยาน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน 08/07/2562
561 นายจิตกร พิมพ์ภักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ 01/07/2562
562 นายจิตติ สุขใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา 15/07/2562
563 นายจิตรกร ว่องประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนุน 20/08/2562
564 นายจิตรกร สมทรง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ 31/07/2562
565 นายจิน บุญพอก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองไผ่ 22/07/2562
566 นายจินดา พินิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ 01/07/2562
567 นายจินดา เกตุแก้ว เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง 28/06/2562
568 นายจินดา แช่มประสพ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม 31/07/2562
569 นายจินดา ประกอบสิน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ 28/06/2562
570 นายจินดา จันทร์ชาวนา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ้อมน้อย 31/07/2562
571 นายจินวัฒน์ เรืองดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ 11/11/2562
572 นายจิรทีป นาวารักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 20/08/2562
573 นายจิรวัฒน์ โต๊ะแหมน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ 15/07/2562
574 นายจิรวัฒน์ ครุฑสังวาลย์ นายกเทศมนตรีตำบลลำแก่น 28/06/2562
575 นายจิรวัฒน์ สว่างเนตร เลขานุการนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด 08/07/2562
576 นายจิระเดช บุญศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย 08/07/2562
577 นายจีน ศาลางาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ 22/07/2562
578 นายจีรศักดิ์ ท่อทิพย์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 15/07/2562
579 นายจีรศักดิ์ อิ่มจิต รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองที 22/07/2562
580 นายจีรศักดิ์ อนุกูล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรมณีย์ 28/06/2562
581 นายจีรศักดิ์ ท่อทิพย์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 20/08/2562
582 นายจุติโชติ บุญโชติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา 28/06/2562
583 นายเจน ศรีเมือง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีประจันต์ 15/07/2562
584 นายเจริญ สาราบรรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม 15/07/2562
585 นายเจริญ ธรรมวิจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตรวจ 24/07/2562
586 นายเจริญ สมพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน 11/11/2562
587 นายเจริญ นนทลีนนท์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรง 01/07/2562
588 นายเจริญ ฐิติเมฆิณทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ 15/07/2562
589 นายเจริญ แก้วศรีมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี 15/07/2562
590 นายเจริญศักดิ์ ชูสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน 01/08/2562
591 นายเจริญศักดิ์ บริบูรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสิ 11/11/2562
592 นายเจษฎา ชุนถนอม รองนายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ 22/07/2562
593 นายเจ๊ะแน เจ๊ะอาบ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต 15/07/2562
594 นายเจะอาดุลราฮิม หะยีเจะแว เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ 15/07/2562
595 นายเจ๊ะอารง เจ๊ะอาลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 20/08/2562
596 นายใจ โตเสริมกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวาย 11/11/2562
597 นายฉลวย ขานเพ็ชร เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนิคมปราสาท 22/07/2562
598 นายฉลวย มูลละออง รองนายกเทศมนตรีตำบลสระยายโสม 31/07/2562
599 นายฉลอง เก่งธัญกรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ 28/06/2562
600 นายฉลอง ทองเรือง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 15/07/2562
601 นายฉลองศักดิ์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ 15/07/2562
602 นายฉลาด สุขีรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง 10/07/2562
603 นายฉลาด ดอกพุฒ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลห้วยวังทอง 31/07/2562
604 นายฉลาด ทุ่นศิริ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร 30/08/2562
605 นายฉลาด รัตนธรรม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ 30/08/2562
606 นายฉลาด ทองวรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลือ 01/07/2562
607 นายฉัตรชัย สุขงาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม 28/06/2562
608 นายเฉลา ศรีนวล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น 20/08/2562
609 นายเฉลิม สีหัวโทน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน 23/07/2562
610 นายเฉลิม ทรัพย์สิงห์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระยาบันลือ 10/07/2562
611 นายเฉลิม แย้มกระโทก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ 01/07/2562
612 นายเฉลิม โสรถาวร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพ 22/07/2562
613 นายเฉลิม สีสมุทร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง 01/08/2562
614 นายเฉลิม ชาญกล สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต 15/07/2562
615 นายเฉลิม อินม่วง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน 01/08/2562
616 นายเฉลิม สันทัดงาน รองนายกเทศมนตรีตำบล กม.5 15/07/2562
617 นายเฉลิมชัย บัวพิมพ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสามพราน 22/07/2562
618 นายเฉลิมพล ศรีครุฑ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด 31/07/2562
619 นายเฉลียว สีแดง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตย 01/07/2562
620 นายชกรเกียรติ์ โพธิ์หอม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางงาม 15/07/2562
621 นายชนะ เริงสมุทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล 22/07/2562
622 นายชนะ เพ็ชรทิพย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน 15/07/2562
623 นายชนินทร์ จิตต์สุภาพรรณ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม 31/07/2562
624 นายชนินทร์ วงษ์เจริญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง 11/11/2562
625 นายชม แจ่มจำรัส ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาป่า 31/07/2562
626 นายชมเชย ใจศิริ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลห้วยผึ้ง 30/08/2562
627 นายชยต วิสารทพงศ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 15/07/2562
628 นายชยพล เดิม นายชิราวุธ ประทุมวัน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด 30/08/2562
629 นายชยามร บุญเต็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท 11/11/2562
630 นายชโยทิต ถ้อยคำคม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง 22/07/2562
631 นายชรินทร์ ชงโค รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง (1), รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง (2) 22/07/2562
632 นายชล โสภา รองนายกเทศมนตรีตำบลธาตุ 01/07/2562
633 นายชลอ แตงอ่อน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง 15/07/2562
634 นายชวน ผลสมหวัง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุฤาษี 22/07/2562
635 นายชวน อินพร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อตาโล่ 10/07/2562
636 นายชวน เกาะกิ่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข 23/07/2562
637 นายชวภณ วิจิตร รองนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ 22/07/2562
638 นายชวลิต ณ นคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 20/08/2562
639 นายชวลิต ณ นคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 15/07/2562
640 นายชวลิต พนาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง 11/11/2562
641 นายชวลิต เทพประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางริ้น 10/06/2562
642 นายชวลิต วงศ์ศิริ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุข 31/07/2562
643 นายชวาล เจริญศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ 22/07/2562
644 นายชอบ เวระนะ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเกา 01/07/2562
645 นายชอบ โจทะนัง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโซง 01/07/2562
646 นายชอบเจริญ คชพันธ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโคกชะงาย 19/08/2562
647 นายชัชเจน สุขีชล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบางปะหัน 10/07/2562
648 นายชัชวาล เขียวชม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 01/08/2562
649 นายชัชวาลย์ จันทร์ฉาย รองนายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์ 15/07/2562
650 นายชัด กันภัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด 20/08/2562
651 นายชัด แขกรัมย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าตูม (1), รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าตูม (2) 22/07/2562
652 นายชัยชนะ รัตนชัยฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเกาะแก้ว 22/07/2562
653 นายชัยชาญ สุขพินิจ รองนายกเทศมนตรีตำบลต้นคราม, เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลต้นคราม 31/07/2562
654 นายชัยณรงค์ คำอยู่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง 10/07/2562
655 นายชัยทัต เทพเสถียร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนายสี 28/06/2562
656 นายชัยนุวัฒน์ แพใหญ่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา 28/06/2562
657 นายชัยพฤกษ์ พันพฤกษ์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต 15/07/2562
658 นายชัยยงค์ พูลภูงา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพันขัน 23/07/2562
659 นายชัยยัณ สว่างวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนาก 08/07/2562
660 นายชัยยุทธ ไชยวงศ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง 15/07/2562
661 นายชัยรัตน์ บุญชัยศรี สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร 01/08/2562
662 นายชัยวัฒน์ บุญอุตสาหะ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านบึง 10/07/2562
663 นายชัยวัฒน์ ไชยนาสัก เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลละอุ่น 10/06/2562
664 นายชัยวัฒน์ สุวิบาย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเสนา 10/07/2562
665 นายชัยวัฒนา เจริญวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ 11/11/2562
666 นายชัยวิชิต หงษ์ศรีจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำบง 01/07/2562
667 นายชัยศิลป์ โขวัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ 23/07/2562
668 นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก 01/07/2562
669 นายชัยสิทธิ์ เมฆาวณิชย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง 08/07/2562
670 นายชาญชัย เรืองแสน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 01/07/2562
671 นายชาญชัย คงขวัญเมือง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง 20/08/2562
672 นายชาญยุทธ สิงห์แก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย 01/07/2562
673 นายชาตรี อ้อยทองทิพย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพรก 08/07/2562
674 นายชาตรี ตรีสวัสดิ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย 08/07/2562
675 นายชาตรี แย้มบางยาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ 28/06/2562
676 นายชาติ กันล้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตำหนัก 20/08/2562
677 นายชานุ สุนอุ่น เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลห้วยใหญ่ 31/07/2562
678 นายชาลี วุฒิเจริญภูรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ 28/06/2562
679 นายชาลี จูมทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ 01/07/2562
680 นายชำนาญ รสเกิด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหนือ 22/07/2562
681 นายชำนาญ ไชยชิต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพน 15/07/2562
682 นายชำนาญ น้อยพิทักษ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 22/07/2562
683 นายชำนาญ จิราสุคนธ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน 01/08/2562
684 นายชำนาญ ทองร่วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา 15/07/2562
685 นายชิต ใหม่สวัสดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน 19/08/2562
686 นายชิตภณ ศานติสุข เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น 20/08/2562
687 นายชิน กมูลลึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงปราสาท 11/11/2562
688 นายชิน เนียนทะศาสตร์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแปลงยาว 08/07/2562
689 นายชิษณุพงศ์ ทิมหอม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ 22/07/2562
690 นายชื่น เขียวสด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร 20/08/2562
691 นายชุน เพ็ชรอุดม รองนายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ 31/07/2562
692 นายชุมพจน์ มีวุฒิสม สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง 10/07/2562
693 นายชุมพน จันสงวน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น 31/07/2562
694 นายชุมพล โตรักษา รองนายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ 22/07/2562
695 นายชุมพล ดอกดวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน 01/07/2562
696 นายชุมพล ชิตวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง 10/07/2562
697 นายชุ่ม บัวช่วง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง 08/07/2562
698 นายชูชาติ ลาภอินทรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง 22/07/2562
699 นายชูชาติ สีโพธิ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง 30/08/2562
700 นายชูชาติ แจ่มถนอม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ้อมน้อย 31/07/2562
701 นายชูชีพ จันทร์เพ็ญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ 20/08/2562
702 นายชูชีพ จำแนกวุธ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธนู 10/07/2562
703 นายชูชีพ จันทร์เพ็ญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ 28/06/2562
704 นายชูเดช ชัยชาญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด 11/11/2562
705 นายชูศักดิ์ ชุมคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง 15/07/2562
706 นายชูศักดิ์ ทวีสิงห์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลตะค่า 28/06/2562
707 นายเช็ง เพ็งจันทร์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ 20/08/2562
708 นายเชวง จรัลพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง 08/07/2562
709 นายเชษฐา ปทุมรังสี นายกเทศมนตรีตำบลท่าหลวง 08/07/2562
710 นายเชาว์ไชยพงศ์ คำพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ 01/07/2562
711 นายเชาวฤทธิ์ พิมภา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง 30/08/2562
712 นายเชิง สายศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้อย 08/07/2562
713 นายเชิดชัย บุญถาวร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม 10/07/2562
714 นายเชี่ยวชาญ แสวง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอกไม้ 22/07/2562
715 นายเชี่ยวชาญ ศิวะคุณากร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครภูเก็ต 20/08/2562
716 นายเชื่อม ลุนลี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน 01/07/2562
717 นายโชคชัย ไพรสมพงษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลไผ่ต่ำ 10/07/2562
718 นายโชคชาย พรัดรักษา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางริ้น 20/08/2562
719 นายโชติชัชวาล ลิ้มแสงอุทัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ 10/06/2562
720 นายไชยยศ เอฬกายนท์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน 01/08/2562
721 นายไชยยศ ยิ้มใหญ่หลวง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี 28/06/2562
722 นายไชยรัตน์ วินทะจักร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 23/07/2562
723 นายไชยวัฒน์ สีสนมาก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอโค 22/07/2562
724 นายซอลีฮีน อิสมาแอล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสตูล 15/07/2562
725 นายซะอูรี เจ๊ะบอสู สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตากใบ 20/08/2562
726 นายซัมซูดีน โดซอมิ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาซ่อง 15/07/2562
727 นายซัยนุดดีน อียา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตากใบ 20/08/2562
728 นายซาการียา นิระหิง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง 15/07/2562
729 นายฐปณพงศ์ ศาลางาม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง 22/07/2562
730 นายฐาปนันท์ รักธรรม เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ 10/07/2562
731 นายฐิติพันธ์ จุลโพธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่า 01/08/2562
732 นายณฐภัทร จันทร์วงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ 28/06/2562
733 นายณพพงศ์ชัย ไชยสาส์น ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกงพานพันดอน 01/07/2562
734 นายณภัทร ผลาการ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน 28/06/2562
735 นายณภัทร วงษ์สวาท รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม 08/07/2562
736 นายณรงค์ ศิริวาลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ 11/11/2562
737 นายณรงค์ ชีวาจร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา 22/07/2562
738 นายณรงค์เดช ฤทธิ์สามารถ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา 20/08/2562
739 นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์เลื่อน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด 01/07/2562
740 นายณรงค์ฤทธิ์ เฉื่อยฉ่ำ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำ 10/07/2562
741 นายณรงค์วัส นววิชธนรัชต์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทุ่งคอก 31/07/2562
742 นายณรงค์ศักดิ์ โหนดไธสง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง 30/08/2562
743 นายณรงค์ วังประทุม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม 08/07/2562
744 นายณรงค์ ลิ้มเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ 15/07/2562
745 นายณรงค์ บุญมี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้สามพัน 15/07/2562
746 นายณรงค์ พันธุโสรี รองนายกเทศมนตรีตำบลคำน้ำแซบ 01/07/2562
747 นายณรงค์ คำผุย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระคู 23/07/2562
748 นายณรงค์ หลอดเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม 01/07/2562
749 นายณรงค์ ครื้นน้ำใจ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ 31/07/2562
750 นายณรงค์ นาเมืองรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลพรสวรรค์ 22/07/2562
751 นายณรงค์ ขอเจียม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก 20/08/2562
752 นายณรงค์ ไชยจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง 01/07/2562
753 นายณรงค์ ศิริเวช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 23/07/2562
754 นายณรงค์ บัวคำ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 26/08/2562
755 นายณรงค์ กมลผาด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม 22/07/2562
756 นายณัฏฐพงศ์ ผลดี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่าน 01/07/2562
757 นายณัฏฐวัฒน์ สุนทรนนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว 19/08/2562
758 นายณัฏฐ์ บุญกวิน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 22/07/2562
759 นายณัฐ ประทุมวัน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง 11/11/2562
760 นายณัฐกร ช่วยแสง รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ 01/07/2562
761 นายณัฐกิตติ์ กองรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ 11/11/2562
762 นายณัฐชนน พันธุ์ศรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม 31/07/2562
763 นายณัฐพงษ์ เปลี่ยนสกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสือเต้น 31/07/2562
764 นายณัฐพงษ์ มุสิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ 10/06/2562
765 นายณัฐวุฒิ นามวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 01/07/2562
766 นายณัฐสิทธิ์ โลหิตอุ่น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ 08/07/2562
767 นายณัทภูมิ รักษากุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไล่โว่ 20/08/2562
768 นายดงรัก อ่วมเสือ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง 28/06/2562
769 นายดอกพิกุล หล่อจิต เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังด้ง 28/06/2562
770 นายดอนิง กาจะกาลี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ 15/07/2562
771 นายดอรอแม สูแว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ 15/07/2562
772 นายด้าโหด สายนุ้ย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว 15/07/2562
773 นายดำเนิน พรมไชยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเม่า 22/07/2562
774 นายดำรง นิตสุวรรณ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ 28/06/2562
775 นายดำรง กาญจนรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง 01/07/2562
776 นายดำรงค์ ศรีบุญเพ็ง รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโข้ง 01/08/2562
777 นายดิ้น หมาดเส็น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม 19/08/2562
778 นายดิเรก รัศมีแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 01/08/2562
779 นายเดชศรี วราห์คำ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อ 01/07/2562
780 นายเดชา บุญรอด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 20/08/2562
781 นายเดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต (1), รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต (2) 08/07/2562
782 นายเดชา การือมอ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ 15/07/2562
783 นายเดชา คชเลิศ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านซ่อง, ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านซ่อง 08/07/2562
784 นายเดชาธร แกล้วกล้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง 20/08/2562
785 นายเด่น ลุนาบุตร เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งศรีชุมพล 22/07/2562
786 นายเด่น ขาวสะอาด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง 01/07/2562
787 นายเดือน เหลาเกิ้มหุ่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม 01/07/2562
788 นายแดง บริหาร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี 01/07/2562
789 นายแดง ไชยประดิษฐ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหารเทา 15/07/2562
790 นายแดง ศิริมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง 22/07/2562
791 นายตนกกร หงษ์โต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ 31/07/2562
792 นายตรวจ เทียมยศ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขงเจียม 01/07/2562
793 นายต่วนมะ ต่วนแว เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต 20/08/2562
794 นายต้อย จันทร์คง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน 20/08/2562
795 นายต่อศักดิ์ ธุระทำ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม 01/07/2562
796 นายต้อ มาช่วย รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองปรือ 20/08/2562
797 นายตัน พาสมบูรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ 22/07/2562
798 นายตี๋ ศรีทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแรต 31/07/2562
799 นายเตชิษฐ์ วรณาภรณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง 10/07/2562
800 นายเตโชดม จอมรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์วงศ์ 11/11/2562
801 นายเต็ม พามาดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง 11/11/2562
802 นายเต็ม ครองตน รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองกระทุ่ม 28/06/2562
803 นายเต็ม บุญตา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ่น 01/07/2562
804 นายเติม มาโต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด 31/07/2562
805 นายไตรภพ ดวงจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบัวเชด 22/07/2562
806 นายไตรรัตน์ มีวรรณ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ (1), เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ (2) 31/07/2562
807 นายถนอม แคนเภา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ 30/08/2562
808 นายถนอม น้อยมิ่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง 11/11/2562
809 นายถนอม เพชรดี เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลยางชุม 01/07/2562
810 นายถนอม วรรณูปถัมภ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ 22/07/2562
811 นายถนอม อรุณศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด 30/08/2562
812 นายถนอม มงคุณ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วย 01/07/2562
813 นายถนอมศักดิ์ สมประสงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม 31/07/2562
814 นายถนัด สิทธิการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี 08/07/2562
815 นายถวัลย์พล แท่นแก้ว เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น 10/06/2562
816 นายถวัลย์ ศรนรายณ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสามกอ 08/07/2562
817 นายถวิล บุตรพรม รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าสีดา 22/07/2562
818 นายถวิล บริสุทธิ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ 01/07/2562
819 นายถาวร แก้ววงษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 11/11/2562
820 นายถาวร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต 15/07/2562
821 นายถาวร วงศ์แฝด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ 28/06/2562
822 นายแถน ศรีทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน 01/07/2562
823 นายทน ทวี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนปูน 11/11/2562
824 นายทนง ไหมเหลือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา 15/07/2562
825 นายทนงศักดิ์ กิตติศุภสกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลปราณบุรี 15/07/2562
826 นายทนงศักดิ์ ศรีประสงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร 30/08/2562
827 นายทนัน รักษ์ศรีทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลลำทับ 15/07/2562
828 นายทนาย ประดับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 22/07/2562
829 นายทรงชัย เที่ยงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์ 15/07/2562
830 นายทรงไชย ทองขันธ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลราชกรูด 10/06/2562
831 นายทรงธรรม ลิ้มธนาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ 31/07/2562
832 นายทรงพล คลังทอง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ 01/07/2562
833 นายทรงวุฒิ นพคุณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 26/08/2562
834 นายทรงศักดิ์ ศรีจำปา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย 31/07/2562
835 นายทรัพย์ เพ่งพิศ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก 22/07/2562
836 นายทวนธน คำมีศรี ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 10/07/2562
837 นายทวิช เมืองช้าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง 28/06/2562
838 นายทวิชา เดิม นายนพรัตน์ บัวเพชร รองนายกเทศมนตรีตำบลนาท่อม 15/07/2562
839 นายทวิด รำมะศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน 11/11/2562
840 นายทวี ประกอบกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย 11/11/2562
841 นายทวี กระจ่างภักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจุฬา 10/07/2562
842 นายทวี กล่อมเกลี้ยง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก 26/08/2562
843 นายทวี ทองแจ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกะรน 20/08/2562
844 นายทวี จันทร์วิเศษ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโยธะกา 08/07/2562
845 นายทวี จันทร์คล้าย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา 15/07/2562
846 นายทวี ศรีอาษา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกงพานพันดอน 01/07/2562
847 นายทวี คงบัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้ 19/08/2562
848 นายทวี สุขสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ 01/08/2562
849 นายทวี สมงาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน 10/07/2562
850 นายทวี แนบเนียม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 11/11/2562
851 นายทวี ปังคะบุตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง, เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง 01/07/2562
852 นายทวี สารผล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง 30/08/2562
853 นายทวี ขจรฟุ้ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง 01/07/2562
854 นายทวีคูณ แกล้วกล้า เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบะ 22/07/2562
855 นายทวีทรัพย์ โล้เจริญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลระแงง 22/07/2562
856 นายทวีวัฒน์ ยางศิลา รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองไพร 22/07/2562
857 นายทวีศักดิ์ อัครพิชชุตานันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลลำแก่น 28/06/2562
858 นายทวีศักดิ์ เมธีดล รองนายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา 08/07/2562
859 นายทวีศักดิ์ วรรณคีรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน 15/07/2562
860 นายทวีศักดิ์ จันทร์อุ่น ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 15/07/2562
861 นายทศพร เอกอัมพุชางกูร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลอู่ทอง 15/07/2562
862 นายทศพร วิชิตพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอโยธยา 08/07/2562
863 นายทศพร ภูมิพัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด 01/07/2562
864 นายทศพล ว่องไวกลยุทธ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลขุนพัดเพ็ง 01/08/2562
865 นายทองก้อน ขอดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย 01/07/2562
866 นายทองคำ โพธิ์ทอน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง 11/11/2562
867 นายทองคำ ภูทองกรม เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบัวบาน 30/08/2562
868 นายทองคูณ แก้วลา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรือง 01/07/2562
869 นายทองจันทร์ ทาคำรอด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล 01/07/2562
870 นายทองจันทร์ คำเสน รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วย 01/07/2562
871 นายทองจันทร์ สมบูรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง 01/07/2562
872 นายทองดำ พงศ์พีระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง 11/11/2562
873 นายทองดี ยอดวงกอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสันตุ 30/08/2562
874 นายทองแทน เลิศลัทธภรณ์ รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร 31/07/2562
875 นายทองเบี่ยง นาคจีน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเอราวัณ 28/06/2562
876 นายทองใบ กล้าหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง 11/11/2562
877 นายทองเปลว เหลืองอร่าม รองนายกเทศมนตรีตำบลคอนสาย 01/07/2562
878 นายทองพูน กล้าแข็ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองไผ่ 22/07/2562
879 นายทองพูน บุญมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ 24/07/2562
880 นายทองพูน กาบบัว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าหลวง 08/07/2562
881 นายทองพูล อินทนชิตจุ้ย รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม 22/07/2562
882 นายทองพูล สอนสระคู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพันขัน 23/07/2562
883 นายทองพูล อุตรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย 01/07/2562
884 นายทองม้วน ชัยภา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน 22/07/2562
885 นายทองม้วน กล้าหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู 01/07/2562
886 นายทองม้วน พลเทพ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง 22/07/2562
887 นายทองลา อุ่นคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำ 11/11/2562
888 นายทองเลี่ยม เพชรภักดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีง่อง 22/07/2562
889 นายทองศุกร์ ยนต์กลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม 08/07/2562
890 นายทองสุข พันสีมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 22/07/2562
891 นายทองสุข ศักดิ์ศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม 01/07/2562
892 นายทองสุ่น แสงคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ 01/07/2562
893 นายทองเสย พาพะหม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง 11/11/2562
894 นายทองใส แสงอุทัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง 01/07/2562
895 นายทองไสย์ พิศิลป์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง 22/07/2562
896 นายทองหล่อ บัวพา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ศรี 11/11/2562
897 นายทองหล่อ แสงสว่าง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง 01/07/2562
898 นายทองหลาง ศรีบุญเรือง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย 01/07/2562
899 นายทองเหมาะ ช้อยเชื้อดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง 28/06/2562
900 นายทองเหมาะ จงเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสด็จ 01/08/2562
901 นายทองอินทร์ สุรำไพ รองนายกเทศมนตรีตำบลบัวงาม 01/07/2562
902 นายทองอินทร์ ศรีโมคา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลลำคลอง 30/08/2562
903 นายทอย รักยิ่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบัวเชด 22/07/2562
904 นายทะนง นันตะวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด 01/07/2562
905 นายทะเล บุญอภัย เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง 01/07/2562
906 นายทัตดนัย คุ้มครอง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 08/07/2562
907 นายทัน สดใส สมาชิกสภาเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 20/08/2562
908 นายทัศน์พงศ์ ตนกลาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ 24/07/2562
909 นายทำนอง จันลาพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ศรี 11/11/2562
910 นายทินกร แก้วปานกัน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า 28/06/2562
911 นายทิพมาท เอี่ยมอำไพ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ 08/07/2562
912 นายทิพากร ปะพาวะ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก 30/08/2562
913 นายทิวาโชค ทศไพรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนายสี 28/06/2562
914 นายทิศ สุภา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน 22/07/2562
915 นายทุม พันนารัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู 01/07/2562
916 นายเทพพร สมเนตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห 23/07/2562
917 นายเทวัญ ทองอ้ม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจนแวน 24/07/2562
918 นายเทอดพงษ์ กรงหิรัญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชด 22/07/2562
919 นายเทียน แผลงฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก 01/07/2562
920 นายเทียนชัย วงศ์ษา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงน้อย 08/07/2562
921 นายเทียนชัย ลิ่มปิชาติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 15/07/2562
922 นายเทียม วรุณธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย 11/11/2562
923 นายเทียมหยิว อุดมกิจกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชะเอม, เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชะเอม 20/08/2562
924 นายไทยทวี บุญมาปัด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเมือง 11/11/2562
925 นายธง กาฬภักดี นายกเทศมนตรีตำบลหนองกระทุ่ม 28/06/2562
926 นายธงชัย ศรีดี เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลตะค่า 01/08/2562
927 นายธงชัย มีฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวปากท่า 22/07/2562
928 นายธงชัย ตลับนาค รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่ 28/06/2562
929 นายธงชัย อินทร์ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 28/06/2562
930 นายธงชัย มกรางกูร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี 20/08/2562
931 นายธงชัย เพ็งสุวรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม 28/06/2562
932 นายธงชัย สืบลือ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนปูน 11/11/2562
933 นายธงชัย เพชรสกุลทอง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกรูด 20/08/2562
934 นายธงชัย น้ำจันทร์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ 31/07/2562
935 นายธงศักดิ์ อร่ามเรือง รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา 01/07/2562
936 นายธนกร วนะกิจกุลพัฒน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ 22/07/2562
937 นายธนกร ชำนาญวาด รองนายกเทศมนตรีตำบลสวนหลวง 01/08/2562
938 นายธนกฤต หวังวีระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา 08/07/2562
939 นายธนกฤต จันทปัญญา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกทา 01/07/2562
940 นายธนกฤต วิรุฬห์ภูติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 11/11/2562
941 นายธนง จันแดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ 15/07/2562
942 นายธนชัย คงกะเรียน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี 15/07/2562
943 นายธนโชค จันทิม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร 30/08/2562
944 นายธนโชติ ใจกล้า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ 24/07/2562
945 นายธนเดช ก้อนทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม 28/06/2562
946 นายธนพงศ์ นิจำปา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 23/07/2562
947 นายธนพล คานไธสง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลอำนาจ 01/07/2562
948 นายธนพล บำเพ็ญวัฒนา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพัฒนา 10/07/2562
949 นายธนพล ประมวลศิลป์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา 15/07/2562
950 นายธนวัฒน์ ตราเต็ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่ 15/07/2562
951 นายธนวัฒน์ เดิม นายเรืองรอง ทองโต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (1), สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (2) 01/08/2562
952 นายธนวัฒน์ กิตติโสภัทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง 31/07/2562
953 นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ 31/07/2562
954 นายธนะชัย ไหมทอง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน 22/07/2562
955 นายธนาธร พรมทัตร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น 10/07/2562
956 นายธนาศักดิ์ ชัยชนะไพศาล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุฤาษี (1), รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุฤาษี (2) 22/07/2562
957 นายธนาศักดิ์ บำรุงรส เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง 22/07/2562
958 นายธนิก ปริญานุภาพ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเสนา 10/07/2562
959 นายธนู แก้วไทรท้วม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ 22/07/2562
960 นายธนู สีแดงก่ำ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพรสวรรค์ 22/07/2562
961 นายธรรม มีศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน 11/11/2562
962 นายธรรมนอง จันทศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลสุคิริน 15/07/2562
963 นายธรรมรักษ์ จงรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพน 15/07/2562
964 นายธรรมศาสตร์ อนันต์สลุง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง 31/07/2562
965 นายธราเทพ เฉลาพักตร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา 08/07/2562
966 นายธวัช พยุงแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชายนา 08/07/2562
967 นายธวัช จิ๋วหนองโพธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก 22/07/2562
968 นายธัชวิชญ์ ลิ้มธนกิจ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสือเต้น 31/07/2562
969 นายธัญญา วารีรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ 31/07/2562
970 นายธานินทร์ เจริญลาภ สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต 15/07/2562
971 นายธานินทร์ แย้มไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง 28/06/2562
972 นายธานินท์ จันทร์พัชรินทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสระยายโสม 31/07/2562
973 นายธำรง เกียรติกอบสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล 28/06/2562
974 นายธำรง รอดเสน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง 19/08/2562
975 นายธิติวัฒน์ เรืองกุลชวพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะเทียม 31/07/2562
976 นายธีรธร ท่าเกษม เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพรก 08/07/2562
977 นายธีรพงษ์ ฉัตรทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 24/07/2562
978 นายธีรวัชร วิถีธรรมศักดิ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง 08/07/2562
979 นายธีรวัธน์ วุนาพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 15/07/2562
980 นายธีรวุธ ทำทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน 31/07/2562
981 นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ 10/07/2562
982 นายธีรศักดิ์ กลิ่นนิล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ 31/07/2562
983 นายธีระชัย ล้อวชิระวัฏฏ์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองตำหรุ 31/07/2562
984 นายเธียรศักดิ์ สันติยาวกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต 20/08/2562
985 นายนกหวีด เพชรนิล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี 15/07/2562
986 นายนคร ทองปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำ 11/11/2562
987 นายนคร สุวานิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเสนา 10/07/2562
988 นายนคร โชติช่วง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะงัน 26/08/2562
989 นายนครเทพ ศิลปหัสดี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น 28/06/2562
990 นายนพดล มาตรศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 01/08/2562
991 นายนพดล สุทธิการ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา 28/06/2562
992 นายนพดล ออกกิจวัตร รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน 31/07/2562
993 นายนพดล มีภูมิ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา 26/08/2562
994 นายนพดล พิศาลวีรวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา 28/06/2562
995 นายนพนันท์ คันทบุตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม 11/11/2562
996 นายนพพร วณิชวรพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเสนา (1), รองนายกเทศมนตรีเมืองเสนา (2) 10/07/2562
997 นายนพพร จิระวโรภาส ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง 22/07/2562
998 นายนพพร หอทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลลาดหญ้า 28/06/2562
999 นายนพพล ประกอบแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา 28/06/2562
1000 นายนพรัตน์ ศรีเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเสนา 10/07/2562
1001 นายนพรัตน์ วิเชียรวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน 15/07/2562
1002 นายนพลักษณ์ ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม 01/07/2562
1003 นายนภดล คุ้มครอง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 08/07/2562
1004 นายนภดล คุ้มครอง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 31/07/2562
1005 นายนราธิป ฟักฤกษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง 31/07/2562
1006 นายนริศ รัตนศรีวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน 01/07/2562
1007 นายนเรศ ดำรงศักดาวุฒ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อ 01/07/2562
1008 นายนฤทธิ์ โพธิสาเกษ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง 01/07/2562
1009 นายนวน คำผลึก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน 11/11/2562
1010 นายน้อม คงสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อย 22/07/2562
1011 นายน้อม ยิ่งเชิดงาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง 22/07/2562
1012 นายน้อย ช่วยแก้ว เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง 15/07/2562
1013 นายนอร์อาลัม หะยีหมัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบองอ 15/07/2562
1014 นายนะรา มีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพ 22/07/2562
1015 นายนักสิทธิ์ อุ่นจิต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอโค 22/07/2562
1016 นายนัฐกรณ์ รุ่งสว่าง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด 20/08/2562
1017 นายนัดนวุทธิ์ รัชนิพนธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ 20/08/2562
1018 นายนันทพร วงศ์รัตนสันติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 15/07/2562
1019 นายนันท์พันธ์ ปฐมเจริญสุขชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ 22/07/2562
1020 นายนันทภพ มีเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง 28/06/2562
1021 นายนันทศักดิ์ แคล้วประยูร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน 31/07/2562
1022 นายนัย ภูธร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง 01/07/2562
1023 นายนัสรุดดีน มะเย็ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ 20/08/2562
1024 นายนาวิน บุญวิเศษ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่ 23/07/2562
1025 นายนาวิน ดาวอุบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตัน 31/07/2562
1026 นายนำไทย สายทวี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ 01/07/2562
1027 นายนิกร ลิ่มเถาว์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ 22/07/2562
1028 นายนิกร ฟูศักดิ์สมบูรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ 20/08/2562
1029 นายนิกร สระธรรม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง 28/06/2562
1030 นายนิกร พุกพิลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระคู 22/07/2562
1031 นายนิคม ไชยโภชน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย 01/07/2562
1032 นายนิคม โพธิ์เพชร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา 26/08/2562
1033 นายนิคม ประยูรวงศ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพ้ว 31/07/2562
1034 นายนิคม ศรีคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี 11/11/2562
1035 นายนิคม มากรุ่งแจ้ง รองนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก 31/07/2562
1036 นายนิคม ศรีบรรเทา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ 01/07/2562
1037 นายนิคม ล่องลม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ 15/07/2562
1038 นายนิพนธ์ พยายาม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน, รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน 15/07/2562
1039 นายนิพนธ์ จำปาวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ 01/07/2562
1040 นายนิพนธ์ ธาดาวงษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา 20/08/2562
1041 นายนิพนธ์ เพชรานันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา 26/08/2562
1042 นายนิพนธ์ ร้อยอำแพง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว 31/07/2562
1043 นายนิพนธ์ คิดนุนาม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา 24/07/2562
1044 นายนิพล บุญศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดนสงวน 26/08/2562
1045 นายนิพล สาธร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ 01/08/2562
1046 นายนิพัธ หวังดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอโค 22/07/2562
1047 นายนิมิต ต้นโพธิ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว 01/07/2562
1048 นายนิยม ภานุมาสวิวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลอู่ทอง 15/07/2562
1049 นายนิยม สมบัติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง 11/11/2562
1050 นายนิยม กรีดำรงศักดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองผักไห่ 08/07/2562
1051 นายนิรัญ อุ่นยศ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่รถ 28/06/2562
1052 นายนิรันดร์ คงตันติกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต 15/07/2562
1053 นายนิรันดร์ ยิ้มวัลย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหารเทา 15/07/2562
1054 นายนิรันดร์ เล้าวัฒนพงษ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ 31/07/2562
1055 นายนิรันดร์ เสมอสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง 01/07/2562
1056 นายนิรันดร์ วณิชวรพงศ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเสนา, รองนายกเทศมนตรีเมืองเสนา 10/07/2562
1057 นายนิรุช ศรีนวลจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 01/08/2562
1058 นายนิรุติ ทัพจีน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง 31/07/2562
1059 นายนิวัฒน์ แซ่อุ้ย เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา 15/07/2562
1060 นายนิวัฒน์ เอ่งฉ้วน สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต 15/07/2562
1061 นายนิวัฒน์ ยูโซ๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตากใบ 20/08/2562
1062 นายนิวัฒน์ สวัสดิ์แก้ว ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 15/07/2562
1063 นายนิวัฒน์ ขวัญบุญ นายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน 01/08/2562
1064 นายนิวัฒิ เชื้อหาญ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร 30/08/2562
1065 นายนิวัติ มงคลกาญจนคุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 20/08/2562
1066 นายนิวัติ ใบวงษ์งาม นายกเทศมนตรีตำบลหนองตำลึง 08/07/2562
1067 นายนิวาส อรุณรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต 15/07/2562
1068 นายนิเวช กฤตานุสาร เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลไร่ใหม่ 20/08/2562
1069 นายนิเวศน์ พึ่งมาลา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ 31/07/2562
1070 นายนิเวศน์ บุญชู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 31/07/2562
1071 นายนิสิต สุขจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท 11/11/2562
1072 นายนุโรม โคสกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีออ 01/07/2562
1073 นายเนตร แก้วสระ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ 01/08/2562
1074 นายเนี่ยม แก้วสองเมือง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน 15/07/2562
1075 นายเนื่อง เปรมเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุข 31/07/2562
1076 นายบด ชาวสุรินทร์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า 01/07/2562
1077 นายบน แจ่มใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย 15/07/2562
1078 นายบพิตร อินทรสมบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน 01/08/2562
1079 นายบรรจง พิชญาสาธิต นายกเทศมนตรีตำบลศีขรภูมิ 22/07/2562
1080 นายบรรจง บำรุงวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา 08/07/2562
1081 นายบรรจง ตระการจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง 01/07/2562
1082 นายบรรจง ล้วนศรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มระวี 22/07/2562
1083 นายบรรจง ทาซ้าย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย 22/07/2562
1084 นายบรรจง เสือไพร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู 28/06/2562
1085 นายบรรจบ เปล่งแสง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง 22/07/2562
1086 นายบรรเจิด ประสิทธิเพียรชัย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 10/07/2562
1087 นายบรรชิต นรดิษฐ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี 11/11/2562
1088 นายบรรณสิทธิ์ ดาศรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ 22/07/2562
1089 นายบรรดิษฐ์ บุญล้อม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง 01/07/2562
1090 นายบรรทด ทองแผ่น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี 20/08/2562
1091 นายบรรทม เดชอุ่ม รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยวังทอง 31/07/2562
1092 นายบรรเทา เกตจูม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้อง 22/07/2562
1093 นายบรรเทิง ชื่นจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 20/08/2562
1094 นายบรรพจน์ บางเพชร รองนายกเทศมนตรีตำบลพลา (1), รองนายกเทศมนตรีตำบลพลา (2) 10/07/2562
1095 นายบรรยง ดีสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลปะโค 01/07/2562
1096 นายบรรเลง งามขำ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา 08/07/2562
1097 นายบรรหาร บุญจำเนียร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะลาน 01/07/2562
1098 นายบรรหาร บุญยัษเฐียร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหนือ 22/07/2562
1099 นายบรรหาร เนาวรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู 01/08/2562
1100 นายบัญชา ขอสกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง 28/06/2562
1101 นายบัญชา วิริยพัตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่ 28/06/2562
1102 นายบัญชา หาญเคียว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรุใน 28/06/2562
1103 นายบัญชา สุนทรีเกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร 01/08/2562
1104 นายบัญชา ศรีเมือง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลชุมพลบุรี 22/07/2562
1105 นายบัญชาสวรรค์ มะลิงาม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก, รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก 22/07/2562
1106 นายบัวกันท์ คันทจันทร์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลขี้เหล็ก 01/07/2562
1107 นายบัวผัน วันนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง 01/07/2562
1108 นายบัวลา จันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ 22/07/2562
1109 นายบัฮรูดิน สติรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแว้ง 20/08/2562
1110 นายบารมี อินทรสมบัติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ 01/07/2562
1111 นายบาสลี โต๊ะรือเน๊าะ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบตก 20/08/2562
1112 นายบำเพ็ญ ใจเก่งดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ 01/08/2562
1113 นายบำเพ็ญ ก๋งฉิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางราก 01/08/2562
1114 นายบำรุง ผลทวี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย 28/06/2562
1115 นายบีดี ติยา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา 20/08/2562
1116 นายบือราเฮง ปาเด๊าะ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาซ่อง 15/07/2562
1117 นายบุญ อะทาโส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาใหญ่ 22/07/2562
1118 นายบุญเกิด เสมอดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ 22/07/2562
1119 นายบุญเกิด ฉิมงาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบะ 22/07/2562
1120 นายบุญจันทร์ จันทะนามศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 01/07/2562
1121 นายบุญจันทร์ เจริญยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาสินรินทร์ 22/07/2562
1122 นายบุญฉลองชัย กุลชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ่น, เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ่น 01/07/2562
1123 นายบุญชู พุกแพ่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก 01/08/2562
1124 นายบุญเชิด ศรีเปลี่ยนจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ 08/07/2562
1125 นายบุญเติม ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู 01/07/2562
1126 นายบุญทง วงศา รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งศรีชุมพล 22/07/2562
1127 นายบุญทนันท์ โต๊ะสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนน 22/07/2562
1128 นายบุญทอน คำแสนหมื่น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ 11/11/2562
1129 นายบุญทัน ประยูรวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกร่าง 28/06/2562
1130 นายบุญทัน สุจริต ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกกกุง 22/07/2562
1131 นายบุญเทียม วิชาดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน 22/07/2562
1132 นายบุญเทียม วิวาสุขุ รองนายกเทศมนตรีตำบลโรงทาบ 22/07/2562
1133 นายบุญแท้ นิลเถื่อน นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำปราณ 20/08/2562
1134 นายบุญธรรม แอนโก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนเขวา 11/11/2562
1135 นายบุญธรรม สมคะเน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก 01/07/2562
1136 นายบุญธรรม คำสุวรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ 28/06/2562
1137 นายบุญธรรม ประนิล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม 01/07/2562
1138 นายบุญธรรม โคตรกระพี้ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม 01/07/2562
1139 นายบุญเพ็ง โอทาตะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง 01/07/2562
1140 นายบุญเพ็ง มาลา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ 30/08/2562
1141 นายบุญเพชร สุขบันเทิง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง 24/07/2562
1142 นายบุญมาก ภูษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น 28/06/2562
1143 นายบุญมี ศรีภิรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด 11/11/2562
1144 นายบุญมี ทุมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน 01/07/2562
1145 นายบุญมี ศรีนนท์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเกษตรวิสัย 23/07/2562
1146 นายบุญมี เนื่องทะบาล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย 01/07/2562
1147 นายบุญมี ทรัพย์เฉลิม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองราชวัตร 01/08/2562
1148 นายบุญมี วิชาชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 30/08/2562
1149 นายบุญมี สายสมบูรณ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อทอง 01/07/2562
1150 นายบุญมี อินจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ 08/07/2562
1151 นายบุญยัง วังเปรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม 28/06/2562
1152 นายบุญยามีน สุลง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์ 08/07/2562
1153 นายบุญรวม นาหรุ่น เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ 28/06/2562
1154 นายบุญรวม รุ่งเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง 22/07/2562
1155 นายบุญรอด แช่มช้อย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง 28/06/2562
1156 นายบุญรักษ์ ยืนหาญ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแก 22/07/2562
1157 นายบุญเรียน สิทธิดา นายกเทศมนตรีตำบลมิตรภาพ 30/08/2562
1158 นายบุญล้น ขุนณรงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว 28/06/2562
1159 นายบุญลัน ขุนณรงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว 01/08/2562
1160 นายบุญล้ำ คู่ควร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย 22/07/2562
1161 นายบุญลือ สังฆะมณี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง 22/07/2562
1162 นายบุญลือ ก้อนทองคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม 28/06/2562
1163 นายบุญเลิศ ลิ่มตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง 10/06/2562
1164 นายบุญเลิศ ชนะชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย 01/07/2562
1165 นายบุญเลิศ เหล่าพิเดช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด 01/07/2562
1166 นายบุญเลิศ ประทุมภักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง 23/07/2562
1167 นายบุญศรี นามเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ 11/11/2562
1168 นายบุญศรี สุขขัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี 01/07/2562
1169 นายบุญส่ง ดวงจินดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสะแก 28/06/2562
1170 นายบุญสงค์ สมไผ่ล้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจาน 11/11/2562
1171 นายบุญส่ง สุขปาน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด 31/07/2562
1172 นายบุญส่ง สีหาวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย 11/11/2562
1173 นายบุญส่ง สวัสดิ์วงศ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีวิเชียร 01/07/2562
1174 นายบุญส่ง กวยรักษา รองนายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ 22/07/2562
1175 นายบุญสิทธิ์ ปิ่นประดับ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ้อมน้อย 31/07/2562
1176 นายบุญเสริม คงทิม เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองผือ 01/07/2562
1177 นายบุญเสริม ไชยวรรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน 15/07/2562
1178 นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 20/08/2562
1179 นายบุญเสริม ชมชื่น เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ 08/07/2562
1180 นายบุญแสง กำจร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเมืองแก 22/07/2562
1181 นายบุญเหลือ คงสมคิด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 22/07/2562
1182 นายบุญเหลือ ฉ่ำกลิ่น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน 20/08/2562
1183 นายบุญให้ เต็มพร้อม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น 10/06/2562
1184 นายบุญให้ เปลี่ยนน้อย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง 20/08/2562
1185 นายบุญอุ้ม เอื้อจิตตระกูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 15/07/2562
1186 นายบุญโฮม สุชัยสงค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล 22/07/2562
1187 นายบุรี สุวรรณประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กระบุง 20/08/2562
1188 นายบูชา แสงบำรุง รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยผึ้ง 30/08/2562
1189 นายเบ้า ทองดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา 01/08/2562
1190 นายเบิน กาฬภักดี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ่อกรุ 28/06/2562
1191 นายเบียน บุสยาตรัส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตรึม 22/07/2562
1192 นายแบน มาเจริญ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 31/07/2562
1193 นายปกครอง สุวรรณโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ 15/07/2562
1194 นายปฐม ศรีเกิด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ 15/07/2562
1195 นายปฐมพงศ์ นุ้ยเล็ก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน 15/07/2562
1196 นายปฐมพร แซ่เอียน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง 28/06/2562
1197 นายปณิธิ สุโขวัฒนกิจ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครตรัง 19/08/2562
1198 นายประกอบ เก่านาน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด 24/07/2562
1199 นายประกอบ ตรีสารศรี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเสนา 10/07/2562
1200 นายประกิต พลายแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 08/07/2562
1201 นายประคอง คชาชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์พระยา 31/07/2562
1202 นายประจวบ องอาจ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ 20/08/2562
1203 นายประจักร์ สิงห์คูณ รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำยืน 01/07/2562
1204 นายประจักษ์ พรหมมา รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน 11/11/2562
1205 นายประจักษ์ ศรศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะแก้ว 22/07/2562
1206 นายประจักษ์ อุดชาชน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด 01/07/2562
1207 นายประจักษ์ วาระศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ 01/07/2562
1208 นายประจักษ์ วิจิตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีวิเชียร 01/07/2562
1209 นายประจิน สวนขวัญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้อย 08/07/2562
1210 นายประชน จันดาเบ้า สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองสำโรง 01/07/2562
1211 นายประชา ใจหลัก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล 31/07/2562
1212 นายประชา ทองไพรวรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสะแก 28/06/2562
1213 นายประชิน วันเพ็ญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด 20/08/2562
1214 นายประชุม จันทร์มา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามสิบหาบ 20/08/2562
1215 นายประเชิญ มาใหญ่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีน้ำร้าย 08/07/2562
1216 นายประดับ เสนสาย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 01/07/2562
1217 นายประดับ คงสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบะ (1), รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบะ (2) 22/07/2562
1218 นายประดิษฐ ไชยพจน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาวัง 01/07/2562
1219 นายประดิษฐ์ จันทร์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ 22/07/2562
1220 นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 15/07/2562
1221 นายประดิษฐ์ วิชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง 01/07/2562
1222 นายประดิษฐ์ ภูพาดแร่ รองนายกเทศมนตรีตำบลลำคลอง 30/08/2562
1223 นายประดิษฐ์ สีนวน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู 01/07/2562
1224 นายประดิษฐ์ สถิตวัฒนวิบูลย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถนนขาด (1), เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถนนขาด (2) 22/07/2562
1225 นายประถม บุญโพด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบัว 22/07/2562
1226 นายประถม สุขโรจณี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางไทร 08/07/2562
1227 นายประถัม สูงเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ 31/07/2562
1228 นายประทิว รัศมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว 28/06/2562
1229 นายประทีป สารีกิจ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางปะหัน 10/07/2562
1230 นายประทีป วังกรานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ 31/07/2562
1231 นายประทีป อำพันแสง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบล กม.5 15/07/2562
1232 นายประทุม คล้ายสุบรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา 31/07/2562
1233 นายประทุม เกิดหอม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะกา 20/08/2562
1234 นายประเทือง บุตตะโยธี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก 01/07/2562
1235 นายประเทือง ศรีคะเณย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลจังหาร 22/07/2562
1236 นายประนต โคสัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนุน 11/11/2562
1237 นายประนม บุญสระ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์ 11/11/2562
1238 นายประนอม คงแสงชู ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าหลวง 08/07/2562
1239 นายประนอม เปรมเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุข 31/07/2562
1240 นายประนอม เหิมฮึก เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกังแอน 24/07/2562
1241 นายประนอม ปทุมสูติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้สามพัน 31/07/2562
1242 นายประพงษ์ ทวีสินธ์ นายกเทศมนตรีตำบลวังหลวง 22/07/2562
1243 นายประพงษ์ศักดิ์ วงศ์อนุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตรึม 22/07/2562
1244 นายประพนธ์ คงมณี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง, เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง 01/08/2562
1245 นายประพัฒน์ ศรีชื่น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย 08/07/2562
1246 นายประพันธ์ พลพันธ์ขาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง 01/07/2562
1247 นายประพันธ์ อยู่เจริญพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา 28/06/2562
1248 นายประไพ เสียงเสนาะ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองผือ 01/07/2562
1249 นายประไพ ไพรเถื่อน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังด้ง 28/06/2562
1250 นายประภัย เพ็ชรสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดขนุน 26/08/2562
1251 นายประภัสร์ บัวพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลขามป้อม 01/07/2562
1252 นายประภาส ขุมหิรัญ รองนายกเทศมนตรีตำบลกกกุง 22/07/2562
1253 นายประภาส ชูช่วย รองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ 15/07/2562
1254 นายประภาส เหลาเกลี้ยงดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแบง 01/07/2562
1255 นายประภาส พัฒน์ชูชีพ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง 20/08/2562
1256 นายประภาสชัย นามวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน 11/11/2562
1257 นายประมวณ สีอินเหง้า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ 01/07/2562
1258 นายประมวน วระหะสังข์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 23/07/2562
1259 นายประมวล คูณป้อง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก 01/07/2562
1260 นายประมวล บุษบงก์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่แฉลบ 20/08/2562
1261 นายประมูล วงมะลิ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาวัง 01/07/2562
1262 นายประยงค์ พ่อค้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ 28/06/2562
1263 นายประยงค์ เทียมวงษ์เดือน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 23/07/2562
1264 นายประยงค์ สุวรรณชาติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 15/07/2562
1265 นายประยงค์ สุโคตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม 01/07/2562
1266 นายประยงค์ กลิ่นมณฑา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง 10/07/2562
1267 นายประยงค์ ภูเงิน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกงพานพันดอน 01/07/2562
1268 นายประยุทธ มาทัพ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน 20/08/2562
1269 นายประยุทธ ปั้นประสงค์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ 08/07/2562
1270 นายประยุทธ เชื้ออินทร์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 22/07/2562
1271 นายประยุทธ เชื้ออินทร์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 22/07/2562
1272 นายประยูร จันทะสน รองนายกเทศมนตรีตำบลสิ 11/11/2562
1273 นายประยูร อุทธสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อ 01/07/2562
1274 นายประยูร ดาราชู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น 01/07/2562
1275 นายประยูร ดวงสุราษฎร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ 30/08/2562
1276 นายประยูร สงขาว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแหลมโตนด 19/08/2562
1277 นายประโยค บุญสุข ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนิคมปราสาท 22/07/2562
1278 นายประโยชน์ ระโหฐาน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม 08/07/2562
1279 นายประวัติ บุญสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคมปราสาท 24/07/2562
1280 นายประวัติ พื้นผา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำใหญ่ 01/07/2562
1281 นายประวัติ นาครัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสน 01/07/2562
1282 นายประวิทย์ บุญเกิดรัมย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอโค 22/07/2562
1283 นายประวิทย์ เกตุแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง 31/07/2562
1284 นายประวิทย์ เพ็ชรรัตน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุคิริน 20/08/2562
1285 นายประวิทย์ สุบินยัง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ 22/07/2562
1286 นายประวิทย์ นิลพฤกษ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา 08/07/2562
1287 นายประวุฒิ โสรถาวร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพ 22/07/2562
1288 นายประเวศ สีมาฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจียด 01/07/2562
1289 นายประเวส นิลดอนหวาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย 23/07/2562
1290 นายประศักดิ์ อักษร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ 11/11/2562
1291 นายประสงค์ ชัยมงคล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง (1), รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง (2) 01/08/2562
1292 นายประสงค์ ภักดีนารถ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองราชวัตร 01/08/2562
1293 นายประสงค์ ศิริพรรณาภิรัตน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบางกุ้ง (1), เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบางกุ้ง (2) 01/08/2562
1294 นายประสงค์ ปะนันโต เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองหลาง 01/07/2562
1295 นายประสบ ประทีป ณ ถลาง รองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง 15/07/2562
1296 นายประสบ ประทีป ณ ถลาง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตอง 20/08/2562
1297 นายประสพ สงเคราะห์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน 08/07/2562
1298 นายประสาน ใจใหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยอม 08/07/2562
1299 นายประสาน ดัสดุลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค 08/07/2562
1300 นายประสาน บัวพา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง 30/08/2562
1301 นายประสาน ประทีป ณ ถลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 15/07/2562
1302 นายประสาน รุ่งเรือง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ 01/07/2562
1303 นายประสาน ปานทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล 31/07/2562
1304 นายประสาน เทียมธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อตาโล่ 10/07/2562
1305 นายประสาร ยอดต่อ รองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง 20/08/2562
1306 นายประสาร แรงครุฑ รองนายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน 28/06/2562
1307 นายประสาร พันธ์เจริญกิจ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสระยายโสม 31/07/2562
1308 นายประสาร สุขร่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สามต้น 10/07/2562
1309 นายประสิทธิ์ จงเจียมใจ สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต 15/07/2562
1310 นายประสิทธิ์ หาการ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ (1), เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ (2) 22/07/2562
1311 นายประสิทธิ์ รักษ์ศรีทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลลำทับ 15/07/2562
1312 นายประสิทธิ์ แจ่มใส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนน 22/07/2562
1313 นายประสิทธิ์ วันทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ 28/06/2562
1314 นายประสิทธิ์ กลัดเพ็ชร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา 28/06/2562
1315 นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง 10/06/2562
1316 นายประสิทธิ์ ทุมวงษ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล 31/07/2562
1317 นายประสิทธิ์ ภูศรี เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบล กม.5 15/07/2562
1318 นายประสิทธิ์ ศิริตรัย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง 10/07/2562
1319 นายประสิทธิ์ ดวงจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง 01/07/2562
1320 นายประสิทธิ์ ดอกเทียน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 01/08/2562
1321 นายประสิทธิ์ พ่วงภักดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางปะอิน 08/07/2562
1322 นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง 15/07/2562
1323 นายประสิทธิ์ ทับทิมศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำซับ 15/07/2562
1324 นายประเสริฐ มงคลธนวัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเริก 08/07/2562
1325 นายประเสริฐ ครุฑจันทร์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่า 01/08/2562
1326 นายประเสริฐ ปิตะบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ 22/07/2562
1327 นายประเสริฐ เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย 28/06/2562
1328 นายประเสริฐ ช่วยบำรุง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง 26/08/2562
1329 นายประเสริฐ แหวนวงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ 11/11/2562
1330 นายประเสริฐ ศรีศักดา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกร่าง 15/07/2562
1331 นายประเสริฐ เรืองบุญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน 01/07/2562
1332 นายประเสริฐ วุ่นบำรุง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ้อมน้อย 31/07/2562
1333 นายประเสริฐ วงศ์ฉลาด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสนม 22/07/2562
1334 นายประเสริฐ พูลมากสถิตย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี 26/08/2562
1335 นายประเสริฐ มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสวน 20/08/2562
1336 นายประเสริฐ อ่ำขำ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวโพ 10/07/2562
1337 นายประหยัด สีนามหวด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง 22/07/2562
1338 นายประหยัด รอบรู้ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน 11/11/2562
1339 นายประหยัด สายนุ้ย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล 15/07/2562
1340 นายประหยัด ฉลองกิตติศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมยวดี 23/07/2562
1341 นายปรากร ปิดตาทะโน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าตอง 30/08/2562
1342 นายปราณี เอาหานัด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี 01/07/2562
1343 นายปราถนา ขาวสะอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ 22/07/2562
1344 นายปราโมทย์ ยะมากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม 15/07/2562
1345 นายปราโมทย์ เจียรนัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง 28/06/2562
1346 นายปราโมทย์ ดิษสุวรรณ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา 28/06/2562
1347 นายปราโมทย์ เพ็ญบูรณสันติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกร่าง 28/06/2562
1348 นายปราโมทย์ บุญส่งเจริญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา 20/08/2562
1349 นายปราโมทย์ เปียฉิม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก 15/07/2562
1350 นายปราโมทย์ ยุทธโยธิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช 28/06/2562
1351 นายปราโมทย์ ศรีฟ้า นายกเทศมนตรีตำบลละอุ่น 10/06/2562
1352 นายปริญญา สร้อยสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขงเจียม 01/07/2562
1353 นายปรีชา บุญเดช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไทรทอง 15/07/2562
1354 นายปรีชา ศรีบำรุง รองนายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสือเต้น 31/07/2562
1355 นายปรีชา อัมภรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูน (1), รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูน (2) 11/11/2562
1356 นายปรีชา พูนมณี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าตอง 30/08/2562
1357 นายปรีชา สร้อยฟ้า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ 10/07/2562
1358 นายปรีชา ระวิงทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง 31/07/2562
1359 นายปรีชา พรหมปลัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโหนด 19/08/2562
1360 นายปรีชา เชื้อสง่า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง 22/07/2562
1361 นายปรีชา โพธิ์เคน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ 23/07/2562
1362 นายปรีชา พรมศร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ 01/07/2562
1363 นายปรีชา กระต่ายทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย 11/11/2562
1364 นายปรีชา ดัสดุลย์ นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค 08/07/2562
1365 นายปรีชา วงษ์จีน รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย 20/08/2562
1366 นายปรีชา เลี้ยงบำรุง รองนายกเทศมนตรีเมืองสามพราน 22/07/2562
1367 นายปรีชา เชื้อดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง 01/07/2562
1368 นายปรีชา ผักน้ำ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรัก 19/08/2562
1369 นายปรีชาพล วังดง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคน 01/07/2562
1370 นายปรีดา ลักษณะงาม เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง, รองนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง 08/07/2562
1371 นายปรุง กิตติคุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ 15/07/2562
1372 นายป้องเกียรติ อนุยางพันธ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยวด 01/07/2562
1373 นายปะกฤษ รื่นรวย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู 22/07/2562
1374 นายปัญญา แก่นเมือง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตรุด 19/08/2562
1375 นายปัญญา สุดเขต ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองรี 28/06/2562
1376 นายปัญญา ศรีกงพาน รองนายกเทศมนตรีตำบลกงพานพันดอน 01/07/2562
1377 นายปัญญา จันทร์อ่อน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล 15/07/2562
1378 นายปัญญาพล เพ็ญจันทร์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว 31/07/2562
1379 นายปัณณทัต วิเชฎฐกูล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีประจันต์ 28/06/2562
1380 นายปัณณธร ยอดแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกะรน 20/08/2562
1381 นายปิติ เจริญเวช เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว 15/07/2562
1382 นายปิติพงษ์ ไทยโพธิ์ศรี สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 20/08/2562
1383 นายปิ่น คำฤาชัย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง 01/07/2562
1384 นายปิยวัฒน์ หอยเขียว เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะเหลียน 19/08/2562
1385 นายปิยะ พึ่งประชา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ้อมน้อย 31/07/2562
1386 นายปิยะกานต์ ก่อแก้ว เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพี้ยราม 22/07/2562
1387 นายเปาะซู เจ๊ะโด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร 20/08/2562
1388 นายเปื่อน บุญช่วย นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ 15/07/2562
1389 นายแปลง ทองคำพิมพ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลคำขวาง 01/07/2562
1390 นายโปรด โพธิ์ไพจิตร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลมพัฒนา 01/08/2562
1391 นายผจญ พิมพร รองนายกเทศมนตรีตำบลสิ 11/11/2562
1392 นายผจญ อ่อนโพธิ์ทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตำหนัก 20/08/2562
1393 นายผดุง นิสะโสกะ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าหลวง 08/07/2562
1394 นายผัน ไชยวรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ 15/07/2562
1395 นายผัน ขัติยะวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกาม 11/11/2562
1396 นายผิว บำรุงรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลช่องเม็ก 01/07/2562
1397 นายเผด็จ (เดิม นายอภิโชติ ดิฐษดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ 28/06/2562
1398 นายเผด็จ เชื้อทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย 28/06/2562
1399 นายพงศธร บุญศรี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเสนา 10/07/2562
1400 นายพงศ์สรรค์ สุทธิชินธรรม เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ 22/07/2562
1401 นายพงษ์เทพ มามิดา รองนายกเทศมนตรีตำบลสระขุด 22/07/2562
1402 นายพงษ์นุรักษ์ บุญรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลทับปุด 28/06/2562
1403 นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 26/08/2562
1404 นายพงษ์สุระ คู่พงศกร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 15/07/2562
1405 นายพงษ์ พันธุ์ศิริ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลต้นคราม, ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลต้นคราม 31/07/2562
1406 นายพจน์ แก้วตาสาม รองนายกเทศมนตรีตำบลท้าวอู่ทอง 31/07/2562
1407 นายพจน์ เอกอ้น เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 01/08/2562
1408 นายพจน์ เถระวัฒน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง 23/07/2562
1409 นายพชร พ่วงแจงงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง 20/08/2562
1410 นายพนม ดวงราษี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 24/07/2562
1411 นายพนม รักราช ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกระจัน 31/07/2562
1412 นายพนม รักราช ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกระจัน 01/08/2562
1413 นายพนมชัย พันธ์พุทธ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร 30/08/2562
1414 นายพยงค์ สีดอกบวบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี 10/07/2562
1415 นายพยงค์ กรุดเนียม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี 31/07/2562
1416 นายพยนต์ ตันเต็ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 10/07/2562
1417 นายพยัพ อดทน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง 08/07/2562
1418 นายพร ทองเติม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาบิน 01/07/2562
1419 นายพรชัย น่วมใจดี ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลายนา 28/06/2562
1420 นายพรชัย จิ๋วเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลศรีประจันต์ 28/06/2562
1421 นายพรชัย น่วมใจดี เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลปลายนา 31/07/2562
1422 นายพรชัย วงค์กำภู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงน้อย (1), รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงน้อย (2) 08/07/2562
1423 นายพรเทพ โสวิต รองนายกเทศมนตรีตำบลบางริ้น 10/06/2562
1424 นายพรเทพ ชามขาว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 15/07/2562
1425 นายพรพจน์ คนสะอาด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ 31/07/2562
1426 นายพรมมาศ ยิ้มลมัย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุข 31/07/2562
1427 นายพรมมี ยินดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระออม 22/07/2562
1428 นายพรสถิตย์ สีหลวย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม 01/07/2562
1429 นายพรสวรรค์ ปกป้อง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก 01/07/2562
1430 นายพรหมมินทร์ พรรณผิว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพรก 08/07/2562
1431 นายพล กองม่วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ 28/06/2562
1432 นายพลยุทธ อังกินันทน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 10/07/2562
1433 นายพลวัต คงทรัพย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ 26/08/2562
1434 นายพลเสถียร สังข์โสม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนน 22/07/2562
1435 นายพัครูรอยี สาและ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 20/08/2562
1436 นายพัชรพงณ์ เดิม นายพัชรพงณ์ ปาละวงศ์ เดิม ปาละวัลภ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง, เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง 01/07/2562
1437 นายพัชรพงศ์ มะมิง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลลำแก่น 28/06/2562
1438 นายพัฒนา พ่อค้า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก 22/07/2562
1439 นายพัด โพธิ์ขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนเขวา 11/11/2562
1440 นายพัทฐกรณ์ แสงงาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ 22/07/2562
1441 นายพันทิพย์ สุขาบูรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน 20/08/2562
1442 นายพันธ์ศักดิ์ ภูธรใจ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสวนหลวง 01/08/2562
1443 นายพัศพงศ์ เฉลิมพันธ์