Contrast

จริยธรรมในการพิมพ์

  • จริยธรรมในการพิมพ์

    จากไชต์: วารสารวิชาการ

         จริยธรรมของการตีพิมพ์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการตีพิมพ์ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเห็นด้วยกับมาตรฐานของจริยธรรมที่คาดหวังสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ อันได้แก่ ผู้เขียน ผู้ประเมินบทความ และบรรณาธิการวารสาร ดังนี้ ค...

    30/06/2563