ติดต่อเรา

เครือข่ายเฝ้าระวัง สำนักงาน ป.ป.ช.

เลขที่ 165/1 ถ.พิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300

โทรศัพท์/โทรสาร 0 2280 0140 - 1

map map
marker

ติดต่อร้องเรียน / แจ้งเบาะแส

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ถนนสนามบินน้ำ)

เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
หรือ ตู้ ปณ. 100 เขตดุสิต กทม. 10300

โทร. 0 2528 4800-01

map map
marker