Contrast
Font

ความคืบหน้า/ผลการดำเนินการเรื่องกล่าวหาร้องเรียน

เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช มีมติให้ข้อกล่าวหาตกไป

ข้อมูลทั้งหมด 2161 รายการ
เลขดำ เลขคดีดำ เลขคดีแดง ข้อกล่าวหาโดยสรุป จำนวนผู้ถูกกล่าวหา ครั้งที่มีมติ ผลการพิจารณา ดูเพิ่มเติม
5740041145 04-1-217/2558 231-1-0/2559 ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยสั่งการให้พนักงานของ อบต.แม่ข่า นำรถบรรทุกของ อบต.แม่ข่า และรถไถ ไปทำการบรรทุกดินเพื่อนำมาถมและปรับเกลี่ยบริเวณ หน้าร้านธเนศรเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งเป็นกิจการของตนเอง 1 (00) ไม่รับเรื่องไว้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง (ตกไป) อ่านต่อ
5740041145 04-1-217/2558 231-1-0/2559 ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยสั่งการให้พนักงานของ อบต.แม่ข่า นำรถบรรทุกของ อบต.แม่ข่า และรถไถ ไปทำการบรรทุกดินเพื่อนำมาถมและปรับเกลี่ยบริเวณ หน้าร้านธเนศรเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งเป็นกิจการของตนเอง 1 (00) ไม่รับไว้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง หรือเรื่องตกไป อ่านต่อ
5740041145 04-1-217/2558 231-1-0/2559 ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยสั่งการให้พนักงานของ อบต.แม่ข่า นำรถบรรทุกของ อบต.แม่ข่า และรถไถ ไปทำการบรรทุกดินเพื่อนำมาถมและปรับเกลี่ยบริเวณ หน้าร้านธเนศรเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งเป็นกิจการของตนเอง 1 (00) ข้อกล่าวหาตกไป หรือยุติการสอบสวน อ่านต่อ
49631327 89-2-019/2549 281-2-0/2561 เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และฐานเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษา... 2 988-59/2561 (00) ไม่รับเรื่องไว้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง (ตกไป) อ่านต่อ
49631327 89-2-019/2549 281-2-0/2561 เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และฐานเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษา... 2 988-59/2561 (00) ไม่รับไว้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง หรือเรื่องตกไป อ่านต่อ
49631327 89-2-019/2549 281-2-0/2561 เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และฐานเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษา... 2 988-59/2561 (00) ข้อกล่าวหาตกไป หรือยุติการสอบสวน อ่านต่อ
5640181147 18-2-047/2559 341-2-0/2560 ทุจริตการสอบราคาจ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สายสะพานดิน - วังหวาย หมู่ที่ 5 วงเงิน 1,400,000 บาท และโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สายหนองคล้า - เขาไฟ หมู่ที่ 2 วงเงิน 577,000... 1 916-87/2560 (00) ไม่รับเรื่องไว้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง (ตกไป) อ่านต่อ
5640181147 18-2-047/2559 341-2-0/2560 ทุจริตการสอบราคาจ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สายสะพานดิน - วังหวาย หมู่ที่ 5 วงเงิน 1,400,000 บาท และโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สายหนองคล้า - เขาไฟ หมู่ที่ 2 วงเงิน 577,000... 1 916-87/2560 (00) ไม่รับไว้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง หรือเรื่องตกไป อ่านต่อ
5640181147 18-2-047/2559 341-2-0/2560 ทุจริตการสอบราคาจ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สายสะพานดิน - วังหวาย หมู่ที่ 5 วงเงิน 1,400,000 บาท และโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สายหนองคล้า - เขาไฟ หมู่ที่ 2 วงเงิน 577,000... 1 916-87/2560 (00) ข้อกล่าวหาตกไป หรือยุติการสอบสวน อ่านต่อ
5780311240 31-2-025/2559 248-2-0/2560 กีดกันมิให้มีการแข่งขันเสนอราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อรถซ่อมบำรุงถนนและปูพื้นผิวทาง (ครั้งที่ 2) ของ อบจ.ยะลา ตามประกาศ ลว. 29 พ.ย. 56 โดยปกปิดข้อมูลการประกวดราคา และมีการกำหนด รายละเอ... 1 (00) ไม่รับเรื่องไว้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง (ตกไป) อ่านต่อ
5780311240 31-2-025/2559 248-2-0/2560 กีดกันมิให้มีการแข่งขันเสนอราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อรถซ่อมบำรุงถนนและปูพื้นผิวทาง (ครั้งที่ 2) ของ อบจ.ยะลา ตามประกาศ ลว. 29 พ.ย. 56 โดยปกปิดข้อมูลการประกวดราคา และมีการกำหนด รายละเอ... 1 (00) ไม่รับไว้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง หรือเรื่องตกไป อ่านต่อ
5780311240 31-2-025/2559 248-2-0/2560 กีดกันมิให้มีการแข่งขันเสนอราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อรถซ่อมบำรุงถนนและปูพื้นผิวทาง (ครั้งที่ 2) ของ อบจ.ยะลา ตามประกาศ ลว. 29 พ.ย. 56 โดยปกปิดข้อมูลการประกวดราคา และมีการกำหนด รายละเอ... 1 (00) ข้อกล่าวหาตกไป หรือยุติการสอบสวน อ่านต่อ
47810980 31-2-070/2559 281-2-0/2562 พิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2545 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา เอื้อประโยชน์ให้ นางแวยียะ หวันดอเลาะ ที่เสนอราคาวงเงิน 2,700,000 บาท เป็นผู้เข้าทำสัญญา ทั้ง... 3 101/2562 (00) ไม่รับเรื่องไว้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง (ตกไป) อ่านต่อ
47810980 31-2-070/2559 281-2-0/2562 พิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2545 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา เอื้อประโยชน์ให้ นางแวยียะ หวันดอเลาะ ที่เสนอราคาวงเงิน 2,700,000 บาท เป็นผู้เข้าทำสัญญา ทั้ง... 3 101/2562 (00) ไม่รับไว้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง หรือเรื่องตกไป อ่านต่อ
47810980 31-2-070/2559 281-2-0/2562 พิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2545 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา เอื้อประโยชน์ให้ นางแวยียะ หวันดอเลาะ ที่เสนอราคาวงเงิน 2,700,000 บาท เป็นผู้เข้าทำสัญญา ทั้ง... 3 101/2562 (00) ข้อกล่าวหาตกไป หรือยุติการสอบสวน อ่านต่อ