Contrast
banner_default_3.jpg

คำแนะนำสำหรับบผู้เขียน

จากไชต์: วารสารวิชาการ
จำนวนผู้เข้าชม: 819

12/01/2564
 1. เป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการทั่วไปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 2. เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน หรือไม่อยู่ระหว่างการเสนอขอลงพิมพ์ในวารสาร/สิ่งพิมพ์อื่น
 3. เนื้อหาต้นฉบับภาษาไทย มีจำนวนหน้าสูงสุดไม่เกิน 25 หน้าพิมพ์ (กระดาษ A4)
  ต้นฉบับภาษาไทยพิมพ์ด้วย ขนาดตัวอักษร 16 แบบอักษร TH SarabunPSK
  ต้นฉบับภาษาอังกฤษพิมพ์ด้วยขนาดตัวอักษร 16แบบอักษร TH SarabunPSK
 4. ส่วนประกอบสำคัญของบทความ
  4.1 ชื่อเรื่อง หรือ ชื่อหัวข้อ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  4.2 ชื่อและสังกัดผู้เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ระบุสถานที่ติดต่อ และ E-mail address, โทรศัพท์/โทรสาร ไว้ท้ายบทความ)
  4.3 บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประมาณ 10-15 บรรทัด (ภาษาไทย) หรือประมาณ 100-150 คำ (ภาษาอังกฤษ)
  4.4 เนื้อหา (คำบรรยาย) ประมาณ 10-20 หน้า
  4.5 รูปและตารางประกอบ เท่าที่จำเป็น พร้อมคำบรรยาย (อธิบายประกอบภาพ) รวมแล้วไม่เกิน 4 หน้า
  4.6 สรุปและข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยประมาณ 10-15 บรรทัด หรือรวมข้อเสนอแนะแล้วไม่เกิน 20 บรรทัด  
  4.7 เชิงอรรถเรียงลำดับหมายเลขในเนื้อหา และพิมพ์รวมไว้ส่วนท้ายของบทความ
  4.8 หนังสืออ้างอิงหรือบรรณานุกรม ใช้รูปแบบ APA 7 th edition (American Psychological Association)     
  4.9 การอ้างอิงเว็บไซต์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ให้เป็นหมวดต่อท้ายหนังสือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ตามข้อ 4.8
 5. การพิจารณาการรับบทความ
  5.1 บทความที่ได้รับการพิจารณาให้ลงพิมพ์ในวารสารวิชาการ ป.ป.ช. ต้องผ่านความเห็นชอบและ/หรือผู้เขียน
        ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกองบรรณาธิการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviews)ที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
         ผู้พิจารณาบทความ จำนวน 3 ท่านโดยผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมิน (Double-blind peer review)
  5.2 ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ใด ๆ ในทุกขั้นตอน โดยผู้เขียนบทความที่ได้รับการคัดเลือกให้พิมพ์
         ในวารสารวิชาการ ป.ป.ช.จะได้รับค่าตอบแทน ผลงานละ 3,000 บาท
  5.3 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เขียนบทความทราบหลังจากกองบรรณาธิการได้พิจารณาให้บทความลงพิมพ์ได้
  5.4 การพิจารณาบทความโดยกองบรรณาธิการถือเป็นเด็ดขาด
  5.5 กรณีผู้เขียนบทความต้องการนำบทความไปตีพิมพ์เผยแพร่ซ้ำจะต้องแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบ
        เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

Related