Contrast
banner_default_3.jpg

พลังประชาชน ต่อต้านการทุจริต ประเทศไทยใสสะอาด

จากไชต์: วารสารวิชาการ
จำนวนผู้เข้าชม: 91

29/05/2567

พลังประชาชน ต่อต้านการทุจริต ประเทศไทยใสสะอาด

 

บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

คำสำคัญ: ทุจริตคอร์รัปชัน  การป้องกัน  การปราบปราม  พลังประชาชน

 

 

PDF ดาวน์โหลด

 

บทคัดย่อ
           การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จนั้น พบว่า ยึดแนวทางการป้องกันมากกว่าการปราบปราม โดยให้ความสำคัญกับพลังประชาชน มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกพลเมืองผ่านระบบการศึกษา เช่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ ที่กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “Singapore’s Manufacturing 2030 Vision” ที่มีเป้าหมายเพื่อให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางระดับโลกในสาขาวิศวกรรมขั้นสูง นวัตกรรม และแรงงานทักษะที่มีฝีมือ ตลอดจนการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อันเป็นผลมาจากการได้รับคะแนนประเมินความโปร่งใส 85 คะแนน ตามดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน จากองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ปี พ.ศ. 2564 เป็นอันดับ 4 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย
           การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศไทย พบว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 58, 65, 77, 78 รัฐต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ การจัดทำบริการสาธารณะ การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ การต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการตัดสินใจทางการเมือง และการอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชน มุ่งเน้นให้ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของพลเมืองไทย ดังนั้น ความร่วมมือของภาคประชาสังคม (ภาครัฐ-ภาคเอกชน-ภาคประชาชน) ต้องเป็นภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งเปลี่ยนรูปแบบการทำงานจากแนวดิ่งเป็นแนวระนาบ ด้วยการสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยผ่านระบบการศึกษาปรับเปลี่ยนค่านิยมเพื่อการต่อต้านป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนั้น หน้าที่สำคัญของประชาชนชาวไทยคือการมีส่วนร่วมคิด-ร่วมทำ พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยพลเมืองคุณภาพและพลังประชาชน นั่นเอง 

เอกสารอ้างอิง (References)

 

ถิรพร สิงห์ลอ. (2564, 1 กุมภาพันธ์). SDG NEWS: “อันดับความโปร่งใสปี 2563 ไทยได้คะแนน 36/100 และอยู่ที่อันดับ 104/180 ของโลก”. SDG Move, หน้าแรก. สืบค้นจาก https://www.sdgmove.com/2021/02/01/cpi2020-th-sdg16/

 

ต่อตระกูล ยมนาค และต่อภัสสร์ ยมนาค. (2565, 7 กันยายน). ต่อต้านคอร์รัปชัน: 11 ปี ACT มีอะไรดีขึ้นบ้าง?. แนวหน้าออนไลน์, 3. สืบค้นจาก https://www.naewna.com/politic/columnist/52691?fbclid=IwAR3Fo1OcQFXOAD281CdSZeIt3cshQXBYW2PJqn7HPPSUivtd_ZbF1VvTpkk

 

ทีมข่าวการเมืองเดลินิวส์. (2561, 15 เมษายน). ข่าวการเมือง: “ป.ป.ช. คลอด 5 รายวิชา ป้องกันทุจริต”. เดลินิวส์ออนไลน์, 2. สืบค้นจาก https://www.dailynews.co.th/politics/638314

 

ทีมข่าวรอบวัน. (2565, 27 มกราคม). ข่าวรอบวัน: “ดัชนีรับรู้ทุจริตไทยปี 2564 คะแนนตก หล่นไปอยู่อันดับ 110 ของโลก”. ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 3. สืบค้นจาก https://www.prachachat.net/breaking-news/news-852409

 

ทีมข่าวการศึกษา. (2564, 28 ธันวาคม). การศึกษา: “ผศ.ดร.ต่อภัสร์ ยมนาค” อ.เศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ คว้ารางวัลนานาชาติ ต่อต้านคอร์รัปชัน ปี 2021. สยามรัฐออนไลน์, 3. สืบค้นจาก https://siamrath.co.th/n/309295?fbclid=IwAR3uoK8PQUHWlAH8 qxVefAS-1QL7KjMxPFQX_Z1 UZ9xR4yD_pwxgT41cL0s

 

นิธิดา วิวัฒน์พาณิชย์. (2558). การพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์. วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 9(3), 209-219.

 

บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา. (2556, 30 พฤษภาคม). ปัจจัยที่ก่อให้เกิดและสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. เชียงใหม่. การประชุมวิชาการของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่. ประเทศไทย.

 

เปลว สีเงิน. (2564, 16 กุมภาพันธ์). เปลวสีเงิน:“คอร์รัปชันแก้ได้ ถ้าคนทั้งประเทศร่วมมือ”. ไทยโพสต์, 2. สืบค้นจาก https://www.thaipost.net/main/detail/93216

 

พรทิพย์ เย็นจะบก. (2552). ถอดรหัสลับความคิดเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ : คู่มือการเรียนรู้เท่าทันสื่อ. กรุงเทพมหานคร : ออฟเซ็ทครีเอชั่น.

 

พิจิตรา เพชรพารี. (2562, 27 มีนาคม). หน้าแรก: พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship). สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). สืบค้นจาก https://www.thaihealth.or.th/Content/48161-พลเมืองดิจิทัล20(Digital%20Citizenship).html

 

แพรวพรรณ อัคคะประสา. (2557). แนวคิดและทฤษฎีการรู้เท่าทันสื่อ. ใน ฐานะวัฒน์ สุขวงศ์, ชมพูนุช นุตาคม, ขนิษฐา ปาลโมกข์ และศศิพร ต่ายคำ (บ.ก.), รู้เท่าทันสื่อ (น. 59-78). มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.

 

วศินี พบูประภาพ. (2565, 27 มกราคม). สกู๊ปสังคม: “อันดับคอร์รัปชันไทยดิ่งในรอบ 10 ปี สวนทางยุทธศาสตร์ชาติ”. เวิร์คพอยท์ทูเดย์ออนไลน์, 8. สืบค้นจาก https://workpointtoday.com/corruption-220127-cpi/

 

วิทยากร เชียงกูล. (2551, 20 เมษายน). “บทเรียนจากการปราบปรามคอร์รัปชั่นของประเทศสิงคโปร์” สืบค้นจาก http://witayakornclub.wordpress.com.

 

______. (2551, 27 เมษายน). “แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น จากข้อเสนอแนะของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB)”. สืบค้นจาก http://witayakornclub.wordpress.com/2008/04/27.

 

ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ, ฌาน เรืองธรรมสิงห์, จตุภูมิ เขตจัตุรัส และ วชิราวุธ ธรรมวิเศษ. “การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สำหรับการเรียนการสอนของการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาของประเทศไทย”. Journal of Modern Learning Development. Vol. 7 No. 3 April 2022, 83-99. สืบค้นจาก https://so06.tcithaijo.org/index.php/jomld/article/download/253577/172445/937321

 

ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ. (2564, 9 มีนาคม). “สิงคโปร์ตั้งวิสัยทัศน์การเป็นศูนย์กลางระดับโลกในสาขาวิศวกรรมขั้นสูง นวัตกรรม และแรงงานทักษะที่มีฝีมือ (Singapore’s Manufacturing 2030 Vision)”. ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในต่างประเทศ (Business Information Center หรือ BIC). สืบค้นจาก https://globthailand.com/singapore-090321/

 

สกล หาญสุทธิวารินทร์. (2556, 19 พฤศจิกายน). “การต่อต้านคอร์รัปชันของ UN และมาตรการ ติดตามทรัพย์สินคืน”. กรุงเทพธุรกิจ, หน้าแรก. สืบค้นจาก https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/543252 

Related