Contrast
Font

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ป.ป.ช.อ่างทอง ประสาน ! ตรวจสอบและแก้ไข โครงการ สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก เลียบคลองชลประทานหมอแล หลังขอบถนนตามไหล่ทาง ทรุดตัว   นายอิศรพงษ์  อิศรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก...

  จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ

  22/09/2566
 • เจาะประเด็นคืบหน้า กรณีเปลี่ยนผ่านรัฐบาล “ประยุทธ์”สู่ “เศรษฐา” ป.ป.ช. เดินหน้าเปิดรับยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กําหนดเวลา 60 วันหลังจากที่เข้ารับตำแหน่ง นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะก...

  จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ

  22/09/2566
 • ป.ป.ช. ปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจสอบเร่งด่วน ! “สระไร้น้ำ” ในโครงการปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัด เบิกงบสร้างร่วม 75 ล้านบาท แต่กลับเปิดใช้งานไม่ได้พบมีแต่ซากอนุสรณ์สถาน ที่ต้องรอเบิกงบประมาณซ่อมเพิ่ม   นายธีรชัย สุขเกษม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป...

  จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ

  22/09/2566
 • วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและห...

  จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ

  22/09/2566
 • เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เดินหน้านำผลจากการสัมมนาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระดับชาติ ปี 2566 ขับเคลื่อนนโยบายของการต่อต้านการทุจริตให้เป็นรูปธรรม ให้เมืองหลวงและทุกจังหวัดต่อยอดโมเดลการเป็นเมืองต้นแบบของการต่อต้าน และพร้อมรับมือกับการทุจริตในอนาคต นายน...

  จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ

  22/09/2566
 • สำนักงาน ป.ป.ช. เดินหน้าขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อเนื่อง จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ภายใต้หัวข้อ "ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี:...

  จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ

  22/09/2566
 • โผล่อีกแล้ว “สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพัง-ใช้การไม่ได้” งานนี้เกิดกับ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านอูนนา ตำบลนางัว จังหวัดนครพนม อ้างพื้นที่น้ำท่วม แพสถานีสูบน้ำเอียงและจมน้ำ ป.ป.ช.นครพนม สั่งตรวจสอบ ประสานหน่วยงานรับผิดชอบแก้ไขโดยด่...

  จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ

  22/09/2566
 • สำนักงาน ป.ป.ช. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปลูกความคิดต่อต้านการทุจริตและให้เรื่องการทุจริตไม่เป็นเรื่องปกติในสังคม เพื่อสร้างประเทศไทยที่ปราศจากการโกง ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาส...

  จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ

  22/09/2566
 • งานนี้ต้องมีตรวจสอบ !! ป.ป.ช. บึงกาฬ ลงพื้นที่เร่งตรวจสอบทุจริต กรณีโครงการสถานีสูบน้ำไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านซาง อ.เซกา ของกรมชลประทาน หลังรับรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณร่วม 26 ล้านบาท สร้างแล้วเสร็จไปตั้งแต่ปี 2559 แต่กลับใช้งานไม่ได้เลย มานาน 7 ปี...

  จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ

  22/09/2566
 • ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุทัยธานี ติดตามการดำเนินโครงการของ โครงการชลประทานอุทัยธานี นางภัทริยา เมฆวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้กลุ่มงานป้องกันการทุจริต พร้อมด้วยชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดอุทัยธาน...

  จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ

  22/09/2566