Contrast
Font
banner_default_3.jpg

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ภารกิจด้านตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 4685

01/05/2565
1.ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2561
หมายเหตุ: แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ หน้า 2 ข้อ 6-9
https://www.nacc.go.th/categorydetail/2018083118464543/20191118092954134?
https://www.nacc.go.th/files/article/attachments/main_old_article_20181017110453.pdf
2. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการ
ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐและการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชี พ.ศ. 2561
https://www.nacc.go.th/categorydetail/2018083118464543/20191118093116111?
https://www.nacc.go.th/files/article/attachments/main_old_article_20181017110150.pdf

Related