Contrast
Font
banner_default_3.jpg

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ภารกิจด้านตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 5777

01/05/2565

 

1. ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2561
หมายเหตุ: แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ หน้า 2 ข้อ 6-9

https://www.nacc.go.th/categorydetail/2018083118464543/20191118092954134?

2. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการ
ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐและการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชี พ.ศ. 2561
https://www.nacc.go.th/categorydetail/2018083118464543/20191118093116111?
3. แนวทางการตรวจรับบัญชีเบื้องต้น (กรณียื่นด้วยตนเอง) https://www.nacc.go.th/categorydetail/2023060109550531/20240229095405?

Related