Contrast
Font
banner_default_3.jpg

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ภารกิจด้านกระบวนการยุติธรรม)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 8355

30/04/2565
1. แผนภูมิ ขั้นตอนการตรวจสอบ เบื้องต้น https://www.nacc.go.th/categorydetail/2018083118464638/20191118094946118?
https://www.nacc.go.th/files/article/attachments/main_old_article_20190218105030.pdf
2. แผนภูมิขั้นตอนการสอบสวนทางลับ https://www.nacc.go.th/categorydetail/2018083118464638/2019111809474329?
https://www.nacc.go.th/files/article/attachments/main_old_article_20190218110705.pdf
3. กระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. https://www.nacc.go.th/categorydetail/2018083118464638/2019111809301837?
https://www.nacc.go.th/files/article/attachments/main_old_article_20180925143538.pdf
4. ขั้นตอนการไต่สวนและไต่สวนเบื้องต้น https://www.nacc.go.th/categorydetail/2018083118464638/20191118093243100?
https://www.nacc.go.th/files/article/attachments/main_old_article_20190225151608.pdf
5. ขั้นตอนการสอบสวนทางลับ https://www.nacc.go.th/categorydetail/2018083118464638/20191118095022121?
https://www.nacc.go.th/files/article/attachments/main_old_article_20190225151649.pdf
6. คู่มือการไต่สวนกรณีการทุจริตเกี่ยวกับ
เอกสารสิทธิที่ดิน เล่ม 1-3
https://www.nacc.go.th/categorydetail/20200110094034130/2019111809503849?
https://www.nacc.go.th/files/article/attachments/201636ca74112df9af39fd42f60378f1bda5c.pdf
https://www.nacc.go.th/files/article/attachments/2016333d18e6c053373a84895e9354c386477.pdf
https://www.nacc.go.th/files/article/attachments/2016384a9e6a1ae2bcdd391b093db96450f5d.pdf
7. คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนในการดำเนินการตามพระราชบัญญํติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ https://www.nacc.go.th/categorydetail/2018083118464194/20210512122028?
https://www.nacc.go.th/files/article/attachments/268370213478f72f0c5f81a5cf05d29b425c0a9.pdf
8. การกำหนดหลักเกณฑ์การตรวจรับคำกล่าวหา https://www.nacc.go.th/categorydetail/2018083118464638/201911180948506?
https://www.nacc.go.th/files/article/attachments/main_old_article_20190618102800.pdf
9. ขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา https://www.nacc.go.th/categorydetail/202204302221266/20240229155624?

Related