Contrast
Font
banner_default_3.jpg

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (ภารกิจด้านกระบวนการยุติธรรม)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 5249

30/04/2565
1. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคล
(กรณีถูกกล่าวหาร้องเรียน/ชี้มูล/อื่นๆ)
https://www.nacc.go.th/categorydetail/202204302221266/20240301135157?
2. กรณีเรื่องเข้ามาที่ สำนักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง) https://www.nacc.go.th/categorydetail/2018083118464638/2019111809304587
https://www.nacc.go.th/files/article/attachments/main_old_article_20180925142513.pdf

Related