Contrast
Font
banner_default_2.jpg

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 18178

08/08/2563

วิสัยทัศน์

           เป็นองค์กรนำในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และได้รับความเชื่อมั่น    

 

พันธกิจ

             1. บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการผลักดันการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 


             2. การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในสังคมไทย


             3. พัฒนามาตรการและกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต


             4. มุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม ยึดหลัก ความซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ


             5. ติดตามและประเมินผลความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

Related