Contrast
Font

ติดต่อเรา

CONTACT US
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 หรือ ตู้ ปณ. 100 เขตดุสิต กทม. 10300

กรณีประสงค์แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส กรุณาแจ้งผ่านช่องทางเว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ช. ดังต่อไปนี้
- ในส่วนของยื่นเรื่องร้องเรียนออนไลน์ ที่ URL : https://www.nacc.go.th/formcomplaint
- ในส่วนของการแจ้งเบาะแสการทุจริต ที่ URL : https://wbs.nacc.go.th/
- ในส่วนของการแจ้งเบาะแสข้อมูลทรัพย์สินและหนี้สิน ที่ URL : https://asset1.nacc.go.th/tis-app/declare_inform_data.jsf


ติดต่อสารบรรณกลาง : sarabun.nacc@nacc.go.th
ติดต่อเรื่องร้องเรียน : complaint.nacc@nacc.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@nacc.go.th
โทรศัพท์ : 0 2528 4800
โทรสาร : 0 2528 4938