Contrast
Font

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  • วิสัยทัศน์     เป็นองค์กรหลักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ได้รับการยอมรับ และเชื่อมั่นทั้งในและต่างประเทศ     พันธกิจ              1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีค่านิยม     &...

    จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ

    08/08/2563