Contrast
Font
main_old_8624_n20130918_8624.jpg

ป.ป.ช.จัดประชุมชี้แจงการนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 180

18/09/2556


ป.ป.ช.จัดประชุมชี้แจงการนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ

ในวันที่ 16 กันยายน 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ ได้มีการจัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการนำแนวคิดและเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาขึ้นมา ไปใช้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาครัฐ โดยมีศาสตราจารย์ภักดี โพธิศิริ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิดได้กล่าวว่า \\\"การประชุมครั้งนี้ มีความสำคัญมากต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และยุทธศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งกำหนดประเด็นหลักคือการต่อต้านคอร์รัปชัน สร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใส นับว่าเป็นภารกิจที่สำคัญอีกก้าวหนึ่งของการป้องกันการทุจริตของประเทศ โดยมุ่งเน้นให้มีการประเมินในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้ทราบถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของประเทศ และผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐมีการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมหร

Related