Contrast
Font
banner_default_2.jpg

ประกาศรายชื่อหน่วยงานผู้สมัครที่ได้รับการพิจาณาให้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2555 (NACC Integrity Awards 2012)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 115

01/04/2556

Related