Contrast
Font
banner_default_3.jpg

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฯ

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 186

04/04/2556

Related