Contrast
Font
main_old_8223_n20130425_8223.jpg

ป.ป.ช.ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดสัมนา "2020 เยาวชนไทยไร้คอร์รัปชัน”

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 278

25/04/2556


ป.ป.ช.ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดสัมนา \\\"2020 เยาวชนไทยไร้คอร์รัปชัน”

สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน ร่วมกับองค์กรต่อต้าน คอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และเครือข่ายองค์กรคนรุ่นใหม่ จะจัดกิจกรรมสัมมนาระดม ความคิดเห็น \\\"2020 เยาวชนไทยไร้คอร์รัปชัน” ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในด้านคุณธรรม จริยธรรม และการเฝ้าระวังการตรวจสอบการทุจริตในภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุเพื่อสร้างการเฝ้าระวัง สังเกตการณ์ทุจริตคอร์รัปชันทั้งในส่วนภาคราชการ ภาคการเมืองและภาคธุรกิจได้อย่างทั่วถึง กระจายอยู่ในทุกภาคส่วน สามารถให้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่เชื่อถือได้ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ของภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการประมวลข้อมูลการเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตในภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันในการกำหนดมาตรการและแนวทางการเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตในภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่

Related