Contrast
Font
banner_default_1.jpg

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2556

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 192

30/03/2556

Related