Contrast
Font
main_old_8025_n20130124_8025.jpg

สปจ.อย. บรรยายให้ความรู้แก่ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากอง/หัวหน้าส่วนท้องถิ่น

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 129

24/01/2556


เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ นายสนั่น ทองจีน ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
นายบดินทร์ กรีธาธร เจ้าพนักงานปราบปรามการทุจริตชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย
\\\"โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖\\\"
เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากอง/หัวหน้าส่วน และ
เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้และทักษะพร้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ถูกต้อง ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการรวม ๑๕๘ แห่ง ๆ ละ ๓ คน รวม ๔๗๔ คน

ที่มา/แหล่งข่าว :สปจ.อย.

Related