Contrast
Font
main_old_8076_n20130213111610_20415.jpg

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานราชการในอำเภอนาเยีย เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ บทบาท อำนาจหน้าที่ ที่ตั้งของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี และการสรรหา คณะกรรมการ ป.ป.จ.

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 141

13/02/2556

เมื่อวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2556 นายชาญชัย พลศรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารหอประชุม ที่ว่าการอำเภอนาเยีย และเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมโรงเรียนวิจิตราวิทยา อำเภอวารินชำราบ เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ บทบาท อำนาจหน้าที่ ที่ตั้งของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี และการสรรหา คณะกรรมการ ป.ป.จ. ที่จะเริ่มดำเนินการในเดือนเมษายน 2556 นี้ โดยมีนายคำรพ เครือณรงค์ นายอำเภอนาเยีย และนายประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 29 ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี\\\"

Related