Contrast
Font
banner_default_2.jpg

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง" (นยปส.) รุ่นที่ 4

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 209

07/02/2556


1. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับสูง" (นยปส.) รุ่นที่ 4

2. ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมให้ไปดำเนินการบันทึกลายนิ้วมือ เพื่อเป็นหลักฐานข้อมูลการ
เข้าอบรม ระหว่างวันที่ 11 – 26 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วิทยาลัยนักบริหาร ป.ป.ช. สถาบันการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักงาน ป.ป.ช.
ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต
3. รายงานตัวในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 – 10.30 น. และร่วมกิจกรรมตามกำหนดการ
ที่กำหนด ณ ห้องนนทบุรี 3 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

4. ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม ระหว่างวันจันทร์ที่ 4 – วันพุธที่ 6 มีนาคม 2556 ณ ต่างจังหวัด
สามารถ download เอกสารต่าง ๆ ได้ตามที่แนบ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 – 282 3161 – 5 ต่อ 120 , 139

Related