Contrast
Font
main_old_8061_n20130206_8061.jpg

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 198

06/02/2556


โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่าย
ของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐสำหรับบุคลากรสำนักงาน ป.ป.ช.


เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จัดกิจกรรมเสริมความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรชองสำนักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ณ ห้องนนทบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช. (ถนนนนทบุรี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่บุคลากรภายในของสำนักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดจัดกิจกรรมเป็น 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ครั้งที่ 2 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ครั้งที่ 3 วันที่ 22 มีนาคม 2556 และครั้งที่ 4 วันที่ 7 มิถุนายน 2556 ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ภักดี โพธิศิริ กรรมการ ป.ป.ช. นายชัยรัตน์ ขนิษฐบุตร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และนายวิโรจน์ ฆ้องวงษ์ นักกฎหมาย ป.ป.ช. ชำนาญการพิเศษ

นอกจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้แล้ว ยังจะมีการเผย

Related