Contrast
Font
banner_default_3.jpg

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 210

08/02/2556


รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ

***แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ**

1. รายชื่อ ครั้งที่ 1 (วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556)

2. รายชื่อ ครั้งที่ 2 (วันที่ 4 มีนาคม 2556)

Related