Contrast
Font
main_old_15375_n20170922085736_49224.jpg

ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (บธก.) รุ่นที่ 17 กระทรวงยุติธรรม 18พ.ย.59

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 116

22/09/2560


ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากหลักสูตรผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (บธก.) รุ่นที่ 17 กระทรวงยุติธรรม
จำนวนรวม 46 คน ในโอกาสเข้ารับการบรรยายในหัวข้อ
\\\"การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ\\\"
และเข้าเยี่ยมชมพร้อมรับความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภายในพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา
09.00-11.00 น.

Related