Contrast
Font
main_old_17934_n20180306_17934.jpg

คณะผู้แทนหน่วยงานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริต สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เยือนสำนักงาน ป.ป.ช. ประเทศไทย อย่างเป็นทางการ

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 135

06/03/2561

Related