Contrast
Font
banner_default_2.jpg

หนังสือการเสริมสร้างประสิทธิภาพของหน่วยตรวจสอบภายในรัฐวิสาหกิจเพื่อป้องกันการทุจริต

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 423

25/12/2563

หนังสือ “การเสริมสร้างประสิทธิภาพของหน่วยตรวจสอบภายใน” นี้ สำนักงาน ป.ป.ช. จัดพิมพ์ขึ้นจากการสรุปประเด็นการเสวนาและการบรรยายของวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่สำนักงาน ป.ป.ช. จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์  ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดยคาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายใน ให้สามารถสะท้อนการตรวจสอบได้อย่างตรงประเด็น และสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายบริหาร และส่วนงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน อันเป็นการสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบของรัฐวิสาหกิจและฝ่ายบริหารในการทำหน้าที่ติดตามกำกับดูแลการควบคุมภายใน การกำกับดูแลที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของรัฐวิสาหกิจอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นกลไกที่เข้มแข็งในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่อไป

Related