Contrast
Font
d4b5c062e0c9a9645b77cca99f05f0a9.jpg

การประชุมหารือข้อราชการ ระหว่าง คณะกรรมการ ป.ป.ช. กับอัยการสูงสุด

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 324

12/01/2566

วันที่ 12 มกราคม 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. จัดประชุมหารือข้อราชการ ระหว่าง คณะกรรมการ ป.ป.ช. กับอัยการสูงสุด ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

            ก่อนการประชุมหารือข้อราชการฯ ได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวต้อนรับ นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด พร้อมคณะอัยการสูงสุด โดยการประชุมฯ มีกรรมการ ป.ป.ช. และคณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการประชุมหารือข้อราชการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อหารือข้อราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. และอัยการสูงสุด ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ที่มีข้อขัดข้องในทางปฏิบัติบางประการ ได้กำหนดไว้ 2) เพื่อวางกรอบแนวทาง แก้ไขปัญหาและข้อขัดข้อง ตลอดจนบูรณาการการบริหารราชการร่วมกัน เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานในกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพ ระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. กับอัยการสูงสุด

Related