Contrast
Font
banner_default_3.jpg

การประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย ด้วยกลไกสหยุทธ์ ประเด็น e-Bidding ทางออกคอร์รัปชัน ?

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 91

22/03/2566

การประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย ด้วยกลไกสหยุทธ์ (The STRONG Together against Corruption (TaC Team) to enhance Corruption Perceptions Index : CPI)

“ประเด็น ความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ในงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” (หัวข้อ : e-Bidding ทางออกคอร์รัปชัน ?)

Related