Contrast
Font
dd2c1d01a4cac39824ef6816f82c4deb.jpg

ป.ป.ช. เดินหน้าเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ หน่วยงานตรวจสอบ พันธมิตร ITAGC

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 204

23/03/2566

ป.ป.ช. เดินหน้าเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ หน่วยงานตรวจสอบ พันธมิตรในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชน ที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment of Government Contractors)

 

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จัดกิจกรรมการอบรม “การบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานตรวจสอบ” ภายใต้โครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ เฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต(STRONG: Together against Corruption-TaC) สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นางวาธินี สุริยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน

 

มีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับหน่วยงานตรวจสอบ ได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ เพื่อสอบทานข้อมูลการทุจริตและการประกอบการธุรกิจที่ถูกต้อง รวมถึงการตรวจสอบความสามารถในการดำเนินการเป็นคู่ค้าคู่สัญญาภาครัฐของหน่วยงานภาคเอกชน และการใช้ระบบ ITAGC SYSTEM ซึ่งเป็นระบบที่ใช้สำหรับการเก็บข้อมูลและประมวลผลการประเมินที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาขึ้นสำหรับรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชน ที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment of Government Contractors)

 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชน ที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment of Government Contractors) มีการประเมินหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ แบ่งเป็น สองมิติ คือ

(1) มิติแรก ในระดับนโยบาย ภายใต้โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ และแผนงานบูรณาการด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยเฉพาะในส่วนความรับผิดชอบของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และกรมชลประทาน รวมทั้งสิ้น 195 โครงการ 144 คู่สัญญาภายใต้วงเงินงบประมาณ 166,746,989,588 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาท)

 

(2) มิติสอง ในระดับเชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร ภายใต้หน่วยงานจัดซื้อสำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น 31 โครงการ 28 คู่สัญญา ภายใต้วงเงินงบประมาณ 43,492,693,216 บาท (สี่หมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบสองล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยสิบหกบาทถ้วน)

 

ภายในงาน มีการอบรมเสริมสร้างความรู้ โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ คือ “แนวทางสอบทานข้อมูลการทุจริตและตรวจสอบความสามารถในการดำเนินการเป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ” โดย นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการ สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และวิทยากรกระบวนการผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่นและนางสาวพลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ

 

จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ พร้อมทั้งให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรอบและเกณฑ์ในการประเมิน ITAGC รวมถึงมีการชี้แจงและฝึกปฏิบัติการใช้ระบบ ITAGC SYSTEM โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ และดร.วชิราวุธ ธรรมวิเศษ ที่ปรึกษาการวิจัยและพัฒนาการบูรณาการฐานข้อมูล ITAGC SYSTEM จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

สำหรับการอบรมดังกล่าว ยังมีหน่วยงานภายใน สำนักงาน ป.ป.ช. ได้แก่ สำนักมาตรการเชิงรุกและนวัตกรรม สำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล สำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต สำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต สำนักบริหารงานกลาง และเจ้าหน้าที่และผู้ช่วยนักวิจัยสนับสนุนการประเมิน ITA สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้ครั้งนี้ด้วย

Related