Contrast
Font
5ab3eca81200fcd5b9bda5359cbc015b.jpg

ป.ป.ช. ร่วมมือ สถ. ส่งเสริมให้โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปจัดการเรียนการสอน (สถานศึกษาแกนนำ)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 395

21/04/2566

ป.ป.ช. ร่วมมือ สถ. ส่งเสริมให้โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปจัดการเรียนการสอน (สถานศึกษาแกนนำ)

 

เมื่อวันที่ 19-20 เมษายน 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักต้านทุจริตศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปบูรณาการการจัดการเรียนการสอน (สถานศึกษาแกนนำ) ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายสุรพล เจริญภูมิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการจัดกิจกรรมฯ ในการนี้ นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ช. เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

 

การอบรมฯ ดังกล่าว จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้นได้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย ส่งผลให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นได้รับการปลูกฝังวิธีคิด ปลูกจิตสำนึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน อันจะส่งผลให้ประเทศไทยมีการทุจริตและประพฤติมิชอบลดลงในอนาคต โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ให้การสนับสนุนวิทยากรสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในครั้งนี้อีกด้วย

 

สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้

- การให้นโยบายในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดย นายสุรพล เจริญภูมิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การป้องกันทุจริตผ่านกลไกการศึกษา: ที่มา แนวทาง และหลักคิด ต้านทุจริตศึกษา” โดย นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

- บรรยายในหัวข้อ “การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม” โดย นายภวิศ สุดแสวง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักต้านทุจริตศึกษา

- บรรยายในหัวข้อ “ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต” โดย นางอุษา อินทุจันทร์ยง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ และนางสาวขวัญชนก พืชจันทร์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักต้านทุจริตศึกษา

- บรรยายในหัวข้อ “STRONG : จิตพอพียงต้านทุจริต” โดย นายพีรพัฒน์ อนันตสมบูรณ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ สำนักต้านทุจริตศึกษา

- บรรยายในหัวข้อ “พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม” โดย นายสมพงษ์ ตะโกพ่วง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและติดตามต้านทุจริตศึกษา 2 สำนักต้านทุจริตศึกษา

- บรรยายในหัวข้อ “ต้านทุจริตศึกษา เนื้อหาเรียนรู้ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม” โดย นายพัฒนโชติ ช้วนรักธรรม เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน สำนักต้านทุจริตศึกษา

 

จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ “ต้านทุจริตศึกษา” และแนวทางปฏิบัติการขับเคลื่อนให้สัมฤทธิ์ผล/การออกแบบการเรียนรู้/วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา มาบูรณาการจัดการเรียนการสอน โดยวิทยากรจากสำนักต้านทุจริตศึกษา

 

กลุ่มเป้าหมายในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปบูรณาการการจัดการเรียนการสอน (สถานศึกษาแกนนำ) ประกอบด้วย คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 260 คน

 

ทั้งนี้ สำนักต้านทุจริตศึกษา สำนักงาน ป.ป.ช. จะสนับสนุนวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปบูรณาการการจัดการเรียนการสอน อีกจำนวน 3 รุ่น ผ่านระบบออนไลน์ ในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2566 เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไป

Related