Contrast
Font
226cbdd86d8094bc0b4dc4dad781df36.jpg

ป.ป.ช. ลงพื้นที่ปิดท้าย Clinic Amphoe ITA 2023 (ในพื้นที่ภาค 8 และภาค 9)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 104

24/04/2566

ป.ป.ช. ลงพื้นที่ปิดท้าย Clinic Amphoe ITA 2023 (ในพื้นที่ภาค 8 และภาค 9)

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จัดกิจกรรม Clinic Amphoe ITA 2023 (ในพื้นที่ภาค 8 และภาค 9) ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของอำเภอ มีวัตถุประสงค์เพี่อให้คำปรึกษากรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของหน่วยงานระดับต่ำกว่ากรม (อำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมถึงการฝึกปฏิบัติในประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data) ให้กับผู้แทนในพื้นที่ภาค 8 และภาค 9 ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนที่ทำการปกครองจังหวัด 14 จังหวัด ผู้แทนอำเภอทั้ง 151 อำเภอ ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 และภาค 9 ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ในสังกัดภาค 8 และภาค 9 ได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช.

 

โดยมี นายนันทวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมมอบนโยบายที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนนโยบายในพื้นที่ และ นางสาวชนิดา  อาคมวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการ สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. กล่าวรายงาน นอกจากนี้ นายธนบูลย์  พร้อมสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ห้องประชุมประกายเพชร โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ มี นางสาวชนิดา  อาคมวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการ สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และคณะเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. เป็นวิทยากรกระบวนการ มุ่งทบทวนและให้คำปรึกษาการเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) การเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) ขั้นตอนการจัดเตรียมและเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) พร้อมแจ้งปฏิทินการกำกับติดตาม รวมถึงติดตามความก้าวหน้าในการเก็บข้อมูลทั้ง 3 เครื่องมือการประเมิน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการให้คำปรึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบ Amphoe ITA ซึ่งเป็นระบบที่ใช้สำหรับการประเมิน ITA ของอำเภอ และเว็บไชต์ อำเภอดอทคอม

 

อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้มีการพัฒนาประเด็นข้อคำถามที่สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจของอำเภอมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ อาทิ สถานประกอบการ งานทะเบียน รวมไปถึงการพัฒนารายการตรวจ (Checklist) ในการพิจารณาการออกใบอนุญาต การขอรับใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน (แบบ ป.3) และใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4) การขอใบอนุญาตตั้งสถานบริการ การขอแปลงสัญชาติและถือสัญชาติไทย การขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย การขอแบ่งโฉนดที่ดินขาย ข้อมูลการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของอำเภอ ซึ่งล้วนเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกทั้งสิ้น

 

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นับว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญที่จะสามารถยกระดับคะแนน ITA ของอำเภอ ได้อย่างมีนัยสำคัญ และถือเป็นกิจกรรมปิดท้ายของ Clinic Amphoe ITA 2023 ซึ่งดำเนินการครบทุกพื้นที่ทั่วประเทศแล้ว

Related