Contrast
Font
ebc64b6dcbc6ee3ab8bc0f5b0047b8c5.jpg

ป.ป.ช. ร้อยเอ็ด ตรวจสอบกรณีหัวหน้าสำนักปลัด อบต.อาจสามารถ ลางานกว่าเดือนไปต่างประเทศ

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 154

23/09/2566

ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด สั่งการตรวจสอบด่วน ! กรณีข้อมูลเบาะแส “หัวหน้าสำนักปลัด อบต.อาจสามารถ” ลาพักผ่อนไปต่างประเทศรวดเดียว 2 เดือนเต็ม

 

นายอนุชา พึ่งบุญศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายพนักงานไต่สวน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบ หลังได้รับข้อมูลเบาะแส หัวหน้าสำนักปลัด อบต.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด ใช้สิทธิลาพักผ่อนรวดเดียว ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 จากนั้นได้ลากิจต่อเนื่องไปอีก ในวันที่ 8 - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566                                                                                                

จากการลงตรวจสอบข้อมูล ที่องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด พนักงานไต่สวนของ ป.ป.ช.ร้อยเอ็ด ได้สอบถามและขอข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นว่า มีการขออนุญาตลาโดยหนังสือลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566 เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรายงานต่อไปที่อำเภอ เพื่อขอลาพักผ่อนจำนวน 30 วัน ลากิจจำนวน 4 วัน ตามที่ระบุไว้ข้างต้น แต่ในช่วงท้ายมีการลาเพิ่มเติมเนื่องจากเหตุขัดข้องของเที่ยวบิน จึงได้ขอลาเพิ่มเติมอีก 4 วัน ไปถึงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งการลาครั้งนี้มีการอ้างหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น                                                                  

อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ได้รับการชี้แจงของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเบื้องต้น และเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการต่อไป                   

ส่วนกรณีที่ตกเป็นข่าวก่อนหน้านี้ เกี่ยวกับพนักงานของ อบต.อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด แปลงกายเป็น “โรบินฮู๊ด”หรือ “ผีน้อย”บินไปเกาหลี โดยใช้สิทธิลาเต็มที่ในช่วง 10 วันแรก ใช้สิทธิลาพักร้อน ตั้งแต่วันที่​ 3-16 มกราคม พ.ศ. 2566 จากนั้นวันที่ 17 มกราคม ถึงวันที่ 21 มีนาคม ได้ใช้สิทธิยื่นขอลากิจเพิ่มเติมอีก 45 วัน โดยมีการตั้งข้อสังเกตว่า น่าจะมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนรวม 6 ราย ที่มีส่วนในการให้ความช่วยเหลือ ทำเรื่องลากิจย้อนหลังให้พนักงาน อบต.อาจสามารถ คนดังกล่า                                                                                     

อย่างไรก็ตาม นายอนุชา ผู้อำนวยการ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เปิดเผยว่า โดยหลักการแล้ว ทั้ง 2 กรณีที่ตกเป็นข่าว พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ไปจนถึงผู้มีอำนาจในการอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จึงจะหยุดราชการได้ และการลานั้น ผู้มีอำนาจอนุมัติอนุญาต ต้องมีหน้าที่พิจารณาความจำเป็นเร่งด่วนของผู้ประสงค์ขอลา แต่การลานั้นต้องไม่ทำให้ราชการเสียหายด้วย หากพบการกระทำความผิดจริง ก็จะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561                                                      

โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด จะส่งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นกรณีดังกล่าว ให้ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องร้องเรียน ภาค 8 เพื่อพิจารณา แล้วจึงจะเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชุดใหญ่ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะไต่สวนในลำดับต่อไป 

Related