Contrast
Font
93ad5642627dc504c739ad2a457e6d6e.jpg

ป.ป.ช. เดินหน้า ชี้แจงการประเมิน ITA สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร สร้างการรับรู้อย่างทั่วถึง

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 424

29/11/2566

ป.ป.ช. เดินหน้า ชี้แจงการประเมิน ITA สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร สร้างการรับรู้อย่างทั่วถึง

 

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จัดกิจกรรมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งในรูปแบบ On Site และ Online โดยรูปแบบ On Site จัดขึ้น ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี นางสาวเต็มศิริ เนตรทัศน์ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม และนางสาวอภิสร์ญา พัดเกร็ด ผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานป.ป.ช. เข้าร่วมพิธีเปิด

 

วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 ให้เข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติที่จะสามารถขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 สำนักงานเขต ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย รวมถึงส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูล  ที่เกี่ยวข้องกับรายได้ของสำนักงานเขต เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นต่อไป

 

สำหรับการดำเนินการชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ครั้งนี้ นำโดยนายทวิชาติ นิลกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวถึงจุดเน้นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งมีการปรับปรุง  และพัฒนาข้อคำถามเพิ่มเติมการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับรายได้ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร และมี ดร.ชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการ สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ชี้แจงแนวทางและปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมถึงชี้แจงการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐระดับต่ำกว่ากรม (Integrity and Transparency Assessment of Public Service : ITAP) ในส่วนของการประเมินสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการใช้งานเป็นปีแรก โดยคณะนักวิจัยพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ประเด็นการชี้แจง ประกอบด้วย

  • การเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย EIT 2
  • การปรับระดับคะแนนรายข้อของแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
  • ข้อคำถามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
  • ข้อคำถามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
  • ข้อมูลแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT และการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ e-service ที่มุ่งยกระดับการแก้ไขปัญหาการรับสินบน และการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
  • ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  • การใช้งานระบบ ITAP ในส่วนของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร

 

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร บุคลากรของกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขต 50 สำนักงานเขต ผู้บริหารและบุคลากรจากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขต

Related