Contrast
Font
a04e7a5765c1b623dc010ba348772b68.jpg

ผู้ตรวจราชการฯ ลุยลงพื้นที่ตรวจราชการ ในเขตพื้นที่ภาค 8

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 252

26/02/2567

ผู้ตรวจราชการฯ ลุยลงพื้นที่ตรวจราชการ ในเขตพื้นที่ภาค 8

 

นายพิเศษ นาคะพันธุ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตพื้นที่ภาค 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 8 แห่ง เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการฯ การดำเนินงานตามข้อสั่งการของเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มติที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฯ รับฟังปัญหาอุปสรรคและให้คำแนะนำในการปฏิบัติราชการ โดยมีคณะเจ้าหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานตามกลุ่มภารกิจด้านต่าง ๆ เช่น การปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบทรัพย์สิน และการป้องกันการทุจริต ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

 

โดยวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 คณะลงพื้นตรวจราชการ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง นำการรายงานโดย นายธนบูลย์ พร้อมสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ช่วงเช้า คณะลงพื้นตรวจราชการ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา นำการรายงานโดย นางสาวศุภาลักษณ์ จิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา และช่วงบ่าย คณะลงพื้นตรวจราชการ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกระบี่ นำการรายงานโดย นางสาวอำมร สภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกระบี่

 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 คณะลงพื้นตรวจราชการ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต นำการรายงานโดย นายสุวัฒน์ เสาวรัญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 คณะลงพื้นตรวจราชการ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช นำการรายงานโดย นายจักรินทร์ ชุมจินดา ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 คณะลงพื้นตรวจราชการ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร นำการรายงานโดย นายประกอบ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร

 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 คณะลงพื้นตรวจราชการ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 โดยมี นายประทีป คงสนิท ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 8 ให้การต้อนรับและนำเสนอตรวจราชการ

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 คณะลงพื้นตรวจราชการ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำการรายงานโดย นายเนติพล ชุมยวง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการฯ รับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติโดยตรง และได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละภารกิจให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และนโยบายของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต ซึ่งจะทำสามารถแก้ไขปัญหาการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ตลอดจนช่วยประสาน แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในทันที นอกจากนี้ ผู้ตรวจราชการฯ ได้ให้กำลังใจในการปฏิบัติงานราชการแก่บุคลากรทุกฝ่าย ตลอดจนเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่พัฒนาตนเอง ศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงของข้อกฎหมาย และให้นำเทคโนโลยีมาช่วยในการสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานอีกด้วย

Related