Contrast
Font
de65d2831c53944ce4e07012108a92bd.jpg

ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง จำนวน 18 ราย

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 373

02/04/2567

Click >> https://asset.nacc.go.th/dcs-app/

📌สำนักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง) กำหนดเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง จำนวน 18 ราย เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องแสดงบัญชีฯ อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ

 

📌🕜 เปิดเผยวันที่ 29 มีนาคม ถึงวันที่ 27 เมษายน 2567

1 นางอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567

 

2 นายสุพจน์ วงศ์จรัสรวี กรรมการบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567

 

3 นางพิมพร โอวาสิทธิ์ กรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และกรรมการบริษัท ขนส่ง จำกัด กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567

 

4 นายสุวิทย์  ธรณินทร์พานิช กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567

 

5 นายธรรมรัตน์  คุตตะเทพ กรรมการการไฟฟ้านครหลวง กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567

 

6 นายชัยทัต  แซ่ตั้ง กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567

 

7 นายชัชวาล  พรอมรธรรม กรรมการบริษัท ขนส่ง จำกัด กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567

 

8 นายกฤษณ์  เสสะเวช กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และกรรมการบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด กรณีทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567

 

9 นายจำเริญ  โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ และประธานกรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด กรณีทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567

 

10 นายสำเร็จ วงศ์ศักดา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566

 

11 นางจุฑามาศ แก้วพิจิตร กรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมี่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566

 

12 นายกมล ไชยสิทธิ์ กรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567

 

13 นายเสกสกล อัตถาวงศ์ กรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567

 

14 พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา กรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567

 

15 นางสาวอภิรดี ธรรมมโนมัย กรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567

 

16 นายพีรพันธ์ คอทอง (1) อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร, (2) กรรมการในคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้, (3) ประธานกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร, (4) กรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรณีทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567

 

17 นางลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567

 

18 นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 /  และกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564

-----------------

 

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th > ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน > เปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

Related