Contrast
Font
02f54ed124c7b332204e4ea24a356cfc.jpg

ป.ป.ช. บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จัดกิจกรรมการสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และการส่งเสริมการประกอบธุรกิจตามหลักความยั่งยืน

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 516

09/04/2567

ป.ป.ช. บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จัดกิจกรรมการสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และการส่งเสริมการประกอบธุรกิจตามหลักความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 08.00 - 16.30 น. สำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ได้จัดกิจกรรมการสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และการส่งเสริมการประกอบธุรกิจตามหลักความยั่งยืน (Environmental, Social, Governance : ESG) ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมบรรษัทภิบาลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 อาคาร 2 โรงแรมกราฟ โฮเทล กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการและประสานความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยร่วมส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐสามารถค้นหาโอกาสปรับปรุงและนำไปพัฒนาขั้นตอนการดำเนินงานภายในองค์กรตามเกณฑ์ประเมินตนเอง (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) และบริหารจัดการองค์กรตามหลักความยั่งยืนใน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 150 คน ซึ่งรูปแบบของกิจกรรม ตอนเช้าเป็นการเสวนาพิเศษ หัวข้อ “การบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการต่อต้านการให้สินบน เพื่อยกระดับบรรษัทภิบาลในภาคเอกชน” โดยนายทวิชาติ  นิลกาญจน์  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายพรหเมศร์  เบ็ญจรงค์กิจ ผู้อำนวยการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย นางอุทุมพร แก้วน้ำดี  นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และนายอนิวัต โพธิ์ประเสริฐ  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ต่อจากนั้น เป็นการบรรยาย เรื่อง “แนะนำการพัฒนาขั้นตอนการดำเนินงานภายในองค์กรตามเกณฑ์ประเมินตนเอง (CAC)” โดย  นางสาวภิญญ์  ศิรประภาศิริ ผู้จัดการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ต่อด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง “การพัฒนาขั้นตอนการดำเนินงานภายในองค์กรตามเกณฑ์ประเมินตนเอง (CAC)” ของบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) โดย  นางสาวรัตนาวดี  เกียรติซิมกุล ผู้อำนวยการกำกับดูแลกิจการ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ในช่วงบ่าย เป็นการบรรยาย เรื่อง “การประกอบธุรกิจตามหลักความยั่งยืน (Environmental, Social, Governance : ESG)” โดย  นางสาวจันทร์เจ้า ช่วยดำรง ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมความยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปิดท้ายด้วย การบรรยาย เรื่อง “มาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการให้สินบน” โดย  นายอนิวัต  โพธิ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล สำนักงาน ป.ป.ช.

Related