Contrast
Font
21b581050b2f5f5a9f6e647bda1b63de.jpg

ป.ป.ช. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ โค้ช STRONG ยกระดับความโปร่งใสไร้สินบน ในองค์กร

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 346

14/05/2567

ป.ป.ช. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ โค้ช STRONG ยกระดับความโปร่งใสไร้สินบน ในองค์กร

สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติติการพัฒนาศักยภาพโค้ช STRONG-องค์กรพอเพียงต้านทุจริต ภายใต้โครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรนำโมเดล STRONG-องค์กรพอเพียงต้านทุจริต สร้างค่านิยมองค์กรที่มีวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับความโปร่งใสไร้สินบนภายในองค์กร กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ


ภายในงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธาน ป.ป.ช. นางแก้วตา ชัยมะโน ผู้ทรงคุณวุฒิ นายณัฐปกรณ์ ประเสริฐสุข เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ ร่วมอภิปราย หัวข้อ “STRONG องค์กรพอเพียงต้านทุจริต แนวคิดสู่ความโปร่งใสไร้สินบน” และนายสมยศ ธนพิรุณธร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และในฐานะประธานชมรม NT STRONG นำเสนอผลการดำเนินงาน ชมรม NT STRONG อีกทั้งการบรรยาย หัวข้อ “บทบาทของภาครัฐกับการยกระดับธรรมาภิบาลสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” โดย นายอภินันท์ ศิวิโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมต้านทุจริต 3


ในช่วงบ่ายเป็นการอภิปรายและแบ่งกลุ่มย่อย หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพโค้ช สู่การเป็นองค์กรพอเพียงต้านทุจริต” การแบ่งกลุ่มเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การขยายผลชมรม STRONG องค์กรในระดับพื้นที่” หัวข้อ “การจัดทำแผนกิจกรรมชมรม STRONG องค์กรในระดับพื้นที่” โดย นายนิพัทธ กานตอัมพร และคณะจากสถาบันเมธาฟอรัม รวมถึงการนำเสนอแผนกิจกรรมขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรพอเพียงต้านทุจริต และสรุปผลการดำเนินกิจกรรมฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น


โครงการSTRONG-องค์กรพอเพียงต้านทุจริต ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในฐานะองค์กรพอเพียงต้านทุจริตที่จัดตั้งชมรม NT STRONG และส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน ซึ่งที่ผ่านมาชมรมได้ขยายผลการดำเนินงานร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อพัฒนาศักยภาพโค้ชในกลุ่มผู้บริหาร บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในแต่ละสายงานให้มีความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้างองค์กรโปร่งใส ไร้ทุจริต ร่วมผลักดันให้หน่วยงานมีกลไกในการจับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch&Voice) ส่งเสริมความโปร่งใสไร้สินบน ภายในหน่วยงาน รวมทั้งเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. มีการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติติการพัฒนาศักยภาพโค้ช STRONG-องค์กรพอเพียงต้านทุจริต อีกจำนวน 4 รุ่น 3 จังหวัด เพื่อขยายผลให้หน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น และสงขลา

Related