Contrast
Font
b1b28573a58d1b926c3bf17a25533f5c.jpg

ป.ป.ช. จัดประชุม สปท. ครั้งที่ 5/2567

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 246

24/05/2567

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (คณะกรรมการ สปท.) ครั้งที่ 5/2567 ในการนี้มี นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก ผู้แทนจากภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) จังหวัดนนทบุรี และระบบประชุมทางไกล (Web Conference)

 

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องสำคัญเข้าที่ประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณา ดังนี้

 

1.แผนการดำเนินงานโครงการปักหมุดพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567และคู่มือการดำเนินงานสำหรับสำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด

2.ร่างรายละเอียดแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับจังหวัด 3 ระยะ (พ.ศ. 2567- 2570)

3.ร่างคำสั่งคณะกรรมการ สปท. เรื่อง การปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำภาค 3

Related