Contrast
Font
1550d89a5649bd6d004dfee0dfdf1f60.jpg

ป.ป.ช. บูรณาการหน่วยงานฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับ CPI ไทย

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 373

29/05/2567

ป.ป.ช. บูรณาการหน่วยงานฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับ CPI ไทย

 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักมาตรการเชิงรุกและนวัตกรรม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการความร่วมมือเพื่อยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย ภายใต้โครงการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย โดยมี นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม และนางสาวลัดดา เดือนสว่าง ผู้อำนวยการสำนักมาตรการเชิงรุกและนวัตกรรม กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ

 

วัตถุประสงค์ของการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน ปัญหา อุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ตลอดจนนำไปสู่การยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยให้เป็นไปตามเป้าหมาย

 

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้

ช่วงเช้า เป็นการอภิปรายในหัวข้อ “การบูรณาการความร่วมมือเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย” ซึ่งเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการดำเนินการของหน่วยงานที่ส่งผลการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ กรณีตัวอย่างการดำเนินการที่ประสบผลสำเร็จ รวมทั้งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อสร้างการบูรณาการความร่วมมือ เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ท่าน คือ นายธนศักดิ์ มังกโรทัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริหารงานส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น สำนักงาน ก.พ.ร. นางสาวปัทมา ประสิทธิวงษ์ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ท. นายสุทธินันท์ สาริมาน อดีตผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และนายนพพล ชูกลิ่น วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีผู้ดำเนินการอภิปราย คือ นางสาววิศรา รัตนสมัย ผู้อำนวยการสถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงาน ป.ป.ช.

 

และช่วงบ่าย เป็นการแบ่งกลุ่มอภิปรายเกี่ยวกับแนวทางในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และแนวทางในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย ใน 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1. ประเด็นการป้องกันการติดสินบน 2. ประเด็นการตรวจสอบและลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ 3. ประเด็นความโปร่งใสในระบบงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

 

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการความร่วมมือเพื่อยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย สำนักงาน ป.ป.ช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ จะได้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้ข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ต่อการการผลักดันเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้นได้ในอนาคต และสำนักมาตรการเชิงรุกและนวัตกรรม จะได้นำข้อมูลที่ได้มาประกอบการดำเนินงาน             เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดต่อไป

 

 

------------------------------------------

ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้”

Related